23 милиарда лева произвежда сивата икономика в България

23 милиарда лева произвежда сивата икономика в България

Според президента на КНСБ Пламен Димит­ров преиз­чис­ляване на пен­сиите ще доведе до увеличаване на недек­ларираната заетост 23 милиарда лева произ­вежда сивата икономика в Бъл­гария. Тези пари са извън обх­вата на пуб­лич­ните финанси и на социално-осигурителната и здрав­ните сис­теми. Бюджетът губи. Най-много нелегален труд има в сел­с­кото стопан­с­тво, строител­с­т­вото, хотелиер­с­тво и рес­торан­тьор­с­тво, ремон­тите. Причината са ниски зап­лати и липса на кон­т­рол от влас­тите, заяви вчера президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров на прес­кон­ферен­ция на КНСБ в Сед­мицата на дейс­т­вието на Европейс­ката кам­пания за дек­лариран труд . Недек­ларираният труд в ЕС се полага главно от наемни работ­ници и в по –малка степен от самонаети. Така е и в Бъл­гария. Само три процента от полагащите нелегален труд са самонаети, уточни Пламен Димит­ров. От страните в ЕС, Полша, Румъния, Словакия, Русия са с по-голям процент недек­лариран труд. По данни на МОТ от 2016 година около 2 млрд. души в света или повече от 61 на сто са във нефор­мал­ната икономика. За Бъл­гария делът на сивата икономика в БВП е около 21 процента по данни на НСИ, подобни са и дан­ните на АИКБ , посочи лидерът на КНСБ. Пламен Димит­ров прог­нозира, че в условията на пан­демия ще вър­вим още повече в сивото. Бюджетът губи около 400 милиона на година от недек­ларирана заетост по данни на АИКБ. В Бъл­гария недек­ларираната заетост е около 16 процента, малко по-ниска от други дър­жави в ЕС. Пикът е в Полша и Румъния . Чехия и Унгария са с по-нисък от нашия процент. Недек­лариран труд в Бъл­гария се полага главно от наемни работ­ници, само 3 процента са самонаетите. Прин­ципът осигурителен принос-права не трябва да бъде нарушаван, независимо дали е пред­мет на коалиционно споразумение или някой вчера е решил, че трябва да преиз­чис­лява пен­сиите. Раз­даване на едни пари без екс­пер­тни изчис­ления, преиз­чис­ляване на пен­сиите ще доведе до демотивиране на хората и увеличаване на недек­ларираната заетост, заяви още Пламен Димит­ров. По думите на лидера на КНСБ хората трябва да получават не по-малко от прага на бед­ност, като сис­темата на социално осигуряване дава това, което си внесъл в нея, а тази на социално под­помагане дава допъл­нително, за да не получава никой по-малко от прага на бед­ност.