Ново пристанище край Силистра ще улесни търговията със зърно по Дунава

Ново пристанище край Силистра ще улесни търговията със зърно по Дунава

Ново прис­танище ще улесни тър­говията със зърно по Дунава. Строежът на порта край Силис­тра трябва да започне най-рано през 2021 г. и да отнеме 2 години. Инвес­тицията е на стой­ност 20 милиона евро. В плана на новото съоръжение е посочено то да бъде мул­тифун­к­ционално и да може да се изпол­зва за товарно-разтоварни дей­ности за широк спек­тър от товари, които да се тран­с­пор­тират по река Дунав. Бъдещото прис­танище ще раз­полага със зър­нобаза с 20 силоза, които имат капацитет от 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слън­чог­лед. Ще включва и товарeн порт с две корабни места, от които да се товарят по 5000 тона зърно на ден. През месец август прик­лючи процедурата по ОВОС, уточ­няват от РИОСВ — Русе. Решението е оповес­тено в сайта на РИОСВ, на таб­лото за обяви и в пуб­лич­ния регис­тър на процедурите в рег­ламен­тираните срокове. Новият порт ще улесни произ­водителите от Силис­т­рен­ска и Доб­ричка област при тър­говията със зърно. В момента стопаните жънат по-ниски добиви от пролет­ните кул­тури в срав­нение с есента на 2019 г., но отчитат положителна тен­ден­ция в цените на зър­ното. Слън­чог­ледът над­х­върли 800 лв./тон и вече има оферти до 880 лв./тон. В Доб­ру­джа жът­вата на мас­лодай­ната кул­тура вече е към финала си при среден добив от 181 кг/дка. При царевицата остават още около 40 % за рекол­тиране. Резул­татите не са удов­лет­воряващи за произ­водителите, дос­тигат средно по 349 кг/дка.