Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Отглежданите у нас прасета намалели със 160 000 за година

Отглежданите у нас прасета намалели със 160 000 за година

Отглежданите у нас прасета намалели със 160 000 за година

Лишават авджиите от лов за 12 месеца, ако откажат да стрелят по диви свине

Отг­леж­даните у нас прасета са намалели със 160 000 за година. Това сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат за популациите на сел­с­кос­топан­с­ките животни в страните от ЕС. Според тях през миналата година у нас е имало 490 000 броя, докато през 2018 г. броят им е бил 654 000. Причината е раз­п­рос­т­ранението на африкан­ска чума по свинете, която доведе до смър­т­ност при много от живот­ните, а други бяха умър­т­вени с цел недопус­кане раз­насяне на заразата. Именно заради чумата са внесени и промени в закона за лова, които пред­виж­дат намаляване на популацията на диви свине, които също са основен раз­п­рос­т­ранител на заразата. В същото време популацията на овце у нас е двойно по-голяма от тази на прасетата. В момента на територията на страната се отг­леж­дат 1,280 млн. броя. Като цяло в Европейс­кия съюз най-отглежданите сел­с­кос­топан­ски животни продъл­жават да бъдат прасетата. Според дан­ните на Еврос­тат през декем­ври 2019 г. на територията на ЕС има 143 милиона свине, 77 милиона говеда, 62 милиона овце и 12 милиона кози. По-големите дър­жави членки отг­леж­дат най-много добитък. Нап­ример в Испания се отг­леж­дат 22% от свинете в ЕС, 9% от говедата, 25% от овцете и 23% от козите. Гер­мания държи 18% от свинете в ЕС и 15% от говедата. Във Фран­ция пък се отг­леж­дат 9 на сто от свинете в ЕС, 24% от говедата и 12% от овцете. Само сед­мица преди отк­риването на новия ловен сезон за дива свиня проекта за нови промени в Закона за лова и дивеча раз­буни духовете в лов­джийс­ката общ­ност у нас. С пред­ложените промени в Законоп­роекта се пред­вижда въвеж­дане на сан­к­ции за неиз­пъл­нение или въз­п­репят­с­т­вана на изпъл­нението на мер­ките за борба с африкан­ска чума по свинете, както и на принудителни админис­т­ративни мерки. Промените в Закона за лова пред­виж­дат още от 3 до 5 диви свине да останат на 1000 хек­тара гори. При неиз­пъл­нение на задъл­женията, посочени в Закона, от страна на лов­ните сдружения, на които е предос­тавено стопанис­ването и пол­з­ването на дивеча, дирек­торът на дър­жав­ното гор­ско и ловно стопан­с­тво със заповед може да заб­рани пол­з­ването на дивеча в съот­вет­ния лов­нос­топан­ски район за срок до една година. Пред­ложените промени в Законоп­роекта комен­тира инж. Васил Василев пред­седател на Национал­ното ловно-рибарско сдружение „Съюз на лов­ците и риболов­ците в Бъл­гария“ в руб­риката на Агрозона по радио „Фокус“. „Преди нав­лизането на АЧС в страната, статис­тиката показ­ваше плът­ност на популацията в рам­ките на 6 до 9 животни на 1000 ха. Тоест, това означава, че е необ­ходимо тя да бъде сведена с 50% надолу. За съжаление, вирусът се оказва, че взима много тежък данък от популацията на дивите свине и там, където е нав­лязъл и е останал в течение на няколко месеца, плът­ността на дивите свине пада значително под тази норма. Така че дори лов­ците да не се справят самос­тоятелно да изведат отс­т­рел в такива нива, африкан­с­ката чума под­дър­жат популацията в много по-ниски от посочените нива.“, комен­тира още Василев.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...