Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Приключва приемът по de minimis за реализация на говеждо месо, както и по схемата за осигуряване на ликвидност

Приключва приемът по de minimis за реализация на говеждо месо, както и по схемата за осигуряване на ликвидност

Приключва приемът по de minimis за реализация на говеждо месо, както и по схемата за осигуряване на ликвидност

Днес, 25 ноем­ври 2020 г. прик­лючва приемът на заяв­ления по de minimis за реализация на бъл­гар­ско говеждо месо, както и по схемата за дър­жавна помощ за под­к­репа за осигуряване на лик­вид­ност на земедел­с­ките стопани. Синор.бг. припомня, че бюджетът на помощ de minimis за живот­новъди за пок­риване на раз­ходите за клане, тран­с­порт и админис­т­ративни документи в сек­тор „Говеждо месо“ е 1,5 млн. лв. Финан­совата под­к­репа има за цел да под­помогне род­ните произ­водители да реализират отг­леданите от тях. Говедата, пред­наз­начени за клане следва да са отг­леж­дани поне 6 месеца до датата на клане в стопан­с­т­вото на земедел­с­кия стопанин, кан­дидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопан­с­т­вото дирек­тно на кланица, зак­лани на ишлеме или в соб­с­т­вения кланичен пункт на земедел­с­кия стопанин. Необ­ходимо е продадените и зак­лани животни да бъдат на въз­раст от 12 месеца включително до навър­ш­ване на 24 месеца. Помощта се предос­тавя за живот­ните, зак­лани и реализирани от 1 август до 18 ноем­ври 2020 г. Раз­мерът на под­помагането е до 150 лв. на зак­лано говедо. Сред­с­т­вата ще бъдат изп­латени на стопаните до 13 декем­ври. Дър­жав­ната помощ „Помощ за под­к­репа за осигуряване на лик­вид­ност на земедел­с­ките стопани, извър­ш­ващи дей­ност в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво за преодоляване на пос­лед­с­т­вията от негатив­ното икономическо въз­дейс­т­вие от COVID-19 е с бюджет от 56,58 млн. лв. Тя е насочена към земедел­ски произ­водители — живот­новъди, отг­леж­дащи едри и дребни преживни животни и кар­тофоп­роиз­водители, които са отс­рочили кредитите си, предос­тавени от ДФ „Земеделие“ в периода 20082012 г. и са в невъз­мож­ност да ги погасят в условията на пан­демията от COVID 19.

България

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие