Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извън­ред­ното пленарно заседание, предаде Аген­ция “Фокус“. В зала се регис­т­рираха 119 народни пред­с­тавители чрез ком­пютъризираната сис­тема за гласуване. 8 депутати се регис­т­рираха чрез видеокон­ферен­ция. Необ­ходимия брой депутати за взимане на решение в пленар­ната зала е 64. По-късно започна поименна проверка за кворум. Бюджет 2021 пред­вижда приходите да са по-малко от раз­ходите. Очак­ваните приходи за след­ващата година са 47,6 млрд. лева, срещу 52,5 млрд. лева раз­ходи. От раз­ходите над 3 млрд. са отделени за справяне с COVID кризата. Приоритети в Бюджет 2021 са образованието, здравеопаз­ването и социал­ната политика. И докато в зала депутатите обсъж­дат парамет­рите на дър­жав­ния бюджет, извън нея политици и екс­перти също споделят своите виж­дания за проекта. Нинова: Оттег­лете бюджета, вече е неадек­ватен, хората умират Правител­с­т­вото продъл­жава да дейс­тва на прин­ципа проба-грешка и след това все някой друг е виновен. Играете си политически игрички на гърба на народа, заяви лидерът на БСП. Оттег­лете бюджета днес, той вече е неадек­ватен — играете си на доб­рото и лошото ченге, докато хора умират в линейки, би тревога лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в дек­ларация от името на група, предаде Аген­ция „Фокус“. По искане на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ на 22 октом­ври народ­ното съб­рание при това със завидно единодушие решихме в срок до един месец Минис­тер­ски съвет да актуализира и приведе в дейс­т­вие Национал­ния план на Репуб­лика Бъл­гария за готов­ност при пан­демия. Този един месец изтече. До 24 ноем­ври правител­с­т­вото на Борисов не е актуализирало и не е привело в дейс­т­вие Национал­ния план. Това е още едно доказател­с­тво, че когато Борисов управ­лява Бъл­гария Народ­ното съб­рание същес­т­вува проформа. Затова аргумен­тирано твър­дим, че той убива инс­титуциите, унищожава дър­жав­ността и управ­лява авторитарно. Цветанов: Бюджетът е грешка, сред­с­т­вата се отпус­кат без­целно Бив­шият шеф на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ и нас­тоящ лидер на ПП „Репуб­ликанци за Бъл­гария“ Цветан Цветанов определи Бюджет 2021 за грешка. В отворено писмо той призова бив­шите си колеги в пар­ламента да не приемат дър­жав­ния бюджет в този му вид, защото е изк­лючително неразумен и зап­лашва финан­совата стабил­ност на страната. В него се харчи прекалено много, а раз­даването на тол­кова милиарди, които не са обез­печени със съот­вет­ните приходи, е безот­говорно дейс­т­вие, което обрича страната ни на поредица от години с тежки бюджетни дефицити. На прак­тика този бюджет пос­тавя край на водената през пос­лед­ните 20 години в Бъл­гария политика на строга финан­сова дис­цип­лина, която е доказала своите резул­тати, смята Цветанов. Според него на пред­лагания бюджет му лип­сва визия, за сметка на това без­раз­бор­ното хар­чене е в излишък, а сред­с­т­вата се отпус­кат без­целно. Така парите няма да дос­тиг­нат нито до биз­неса, нито до хората в крайна нужда. Цветанов е категоричен, че този бюджет ще минира след­ващото управ­ление, а новият кабинет ще трябва да избира между три лоши варианта – допъл­нително затягане на коланите по време на криза, повишаване на данъците или допъл­нително зад­лъж­няване. Иван Ней­ков: Бюджет 2021 — хар­чене на пари без ясни цели Бюджет 2021 въобще няма прог­рамен харак­тер. Има похар­ч­ване на пари, но ги няма целите, заяви пред БНР дирек­торът на Бал­кан­с­кия инс­титут за социална политика и бивш социален минис­тър Иван Ней­ков. Относно решението за дет­с­ките над­бавки той посочи, че „като че ли всички са щас­т­ливи, само че не се вижда начинът, по който това ще бъде нап­равено“. Много лесно е да кажеш на половината родители – ние ще ви намалим данъците, но една огромна част от хората всъщ­ност не подават данъчни дек­ларации, през които да стане това намаляване, поясни Ней­ков. Кашата продъл­жава с дет­с­ките над­бавки и вероятно ще я гледаме тази сага още две години. Симеон Дян­ков: Лип­с­ват мерки в под­к­репа на биз­неса В Бюджет 2021 лип­сва нещо, което го има в останалите страни в Европа, включително и в САЩ – повече мерки за биз­неса, обяви бив­шият финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков в ефира на БТВ. Според него мяр­ката 60/40 трябва бързо да се промени на 90/10 или 85/15, както вече е нап­равено в редица страни. За Дян­ков трябва да има и готов­ност от след­ващата година дър­жавата да поеме всички раз­ходи на зат­ворените биз­неси. Иначе работ­ните места в някои сек­тори просто ще изчез­нат, прог­нозира той. Ще се окаже, че все повече пари ще се дават за сек­тори, които не са пред­видени, и пролетта ще трябва да се промени бюджетът. Дян­ков изрази нераз­биране защо правител­с­т­вото харчи милиарди в сфери, които не са необ­ходими, като отб­раната. Другата ми изненада е, че няма проекти, по които да се изпол­з­ват парите от Европа. Трябва да се под­гот­вят такива за биз­неса и инф­рас­т­рук­турата, завърши комен­тара си той.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие