Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Трябва да се стимулират работещите и корек­т­ните фирми с близък до нулата лих­вен процент и за дълъг период от време. За нас е грешка да се под­помагат фирми, които след като свър­шат парите, ще обявяват, че зат­варят и тогава въз­в­ръщаемостта ще бъде нулева, предуп­реди Цветан Симеонов, пред­седател на Управител­ния съвет на БТПП, пред „Бъл­гария Он Еър”. За нас критериите по отпус­кането на дър­жав­ните помощи за биз­неса са изк­лючително важни — трябва да са обек­тивни, опрос­тени и да предос­тавят широк дос­тъп за кан­дидат­с­т­ване от страна на ком­паниите, редуцирайки по този начин въз­мож­ността за коруп­ционни прак­тики, уточни той. По отношение на очак­ваните еврос­ред­с­тва от бюджета на ЕС и фонда за въз­с­тановяване Цветан Симеонов комен­тира, че всички страни са заин­тересовани и когато става въп­рос за пари — “ком­п­ромис винаги се намира“. Затова четирите бъл­гар­ски работодател­ски организации изп­ратихме писмо до правител­с­т­вото, в което обръщаме внимание върху отделянето на определени сред­с­тва за отлагане на лих­вени и социални погасявания, както и някои вноски по дъл­жими данъци, до кол­кото бюджетът поз­волява, каза още Симеонов. Според проуч­ване на БТПП, което обх­ваща целия Евросъюз, ефек­тът от час­т­ния лок­даун в Бъл­гария ще бъде изк­лючително отрицателен. Двойно са се увеличили песимис­тич­ните прог­нози както за вът­реш­ните продажби, така и за тези в чуж­бина, което не е харак­терно за Бъл­гария. Фир­мените инвес­тиции се очаква да се намалеят с 66%, като прог­нозите за по-малко от 7-процентно свиване на БВП са вече трудно защитими, изб­рои той. Препоръката на Цветан Симеонов е фир­мите да влязат в режим на икономис­ване, да тър­сят начини да останат на пазара и да наб­лег­нат на дигитализацията. Как­вато и помощ да предос­тавя дър­жавата, ако пред­п­риятието не мисли за соб­с­т­веното си бъдеще, то ще бъде обречено и при зат­варяне дър­жав­ните сред­с­тва ще бъдат загубени, препоръча шефът на БТПП.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие