Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­демията, отчита Асоциация “Бъл­гар­ска книга“. Дан­ните са от проуч­ване, проведено от бран­шовата организация сред книгоиз­датели и книготър­говци, уто1нява Днес.бг. Наб­людава се общ спад при продаж­бите на книги между 20 и 30 процента от януари до октом­ври спрямо същия период през 2019 г., показва анкетата. Повече от половината от учас­т­валите книгоиз­датели и книготър­говци посоч­ват месец април като месеца с най-малко приходи, след­ван от май. Именно през този период спадът в продаж­бите на книги е между 50 и 70 на сто. Значителна част от анкетираните — 72 на сто, заявяват, че само час­тично са успели да въз­с­тановят дей­ността си след теж­кия удар, нанесен върху книж­ния биз­нес в периода март-май, а 18 процента продъл­жават да изпит­ват изк­лючителни сериозни зат­руд­нения. Близо 30 процента от анкетираните са били принудени да намалят служителите си с до 20 на сто спрямо общия брой на пер­сонала от преди пан­демията. Шей­сет на сто от рес­пон­ден­тите споделят, че имат увеличение на приходите от онлайн продажби спрямо тези във физически обекти, докато 31 процента нямат промяна в пропор­ционал­ното раз­п­ределение на приходите онлайн и от физически обекти и реализират същите продажби от соб­с­т­вените си онлайн магазини като преди кризата. Намаляването на ДДС за книгите от 20 на 9 на сто като временна мярка в под­к­репа на сек­тора е довело до повишение на печал­бата според 37 на сто от учас­т­ниците в проуч­ването. 85 процента смятат, че е наложително мяр­ката да стане пос­тоянна, както от години е в европейс­ките дър­жави. Освен намалената ставка на ДДС за книгите да стане пос­тоянна мярка, пред­с­тавителите на бранша, учас­т­вали в проуч­ването, са на мнение, че следва да се отделят значително повече сред­с­тва за обновяване на биб­лиотеч­ните фон­дове, да се пред­п­риемат решителни дейс­т­вия за борба с интелек­туал­ното пират­с­тво и да се пред­види зап­лащане на правата и на въз­наг­раж­денията за отдадени под наем книги. В анкетата, проведена от Асоциация “Бъл­гар­ска книга“ в началото на месец ноем­ври, учас­т­ват 67 рес­пон­денти, от които 77,6 на сто издатели, шест процента — книготър­говци, и 16,4 на сто съчетаващи двете качес­тва, се казва в тек­ста.

България

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие