Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Доц. Драганов: Няма да затворим ски курортите

Доц. Драганов: Няма да затворим ски курортите

Доц. Драганов: Няма да затворим ски курортите

За нас е ключово да започ­нем работа на 22 декем­ври, когато изтича заповедта на здрав­ния минис­тър. На второ място, ние сме категорично против пред­ложението на кан­ц­лера Ангела Мер­кел за зат­варяне на зим­ните курорти — бъл­гар­с­кият туризъм не беше победен преди и сега също няма да бъде, комен­тира доц. Румен Драганов, пред­седател на Инс­титута за анализи и оценки в туризма и новосъз­дадената Кон­федерация на бъл­гар­с­кия турис­тически биз­нес, пред „Блум­бърг ТВ Бъл­гария”. Пред­с­тоящият зимен сезон ще работи по същия начин, по който работеше лет­ния — на базата на къщи за гости, малки семейни и кор­поративни хотели. Дори със заповедта на минис­търа 8 декем­ври ще се реализира, като за целия месец декем­ври се очаква да прис­тиг­нат в Бъл­гария над 430 хиляди чуж­денци, съобщи Драганов. Кризата се отрази и ще продъл­жава да се отразява най-вече на индус­т­риал­ния туризъм, който работеше на масовия пазар с чар­търни полети и нис­кобю­джетни туристи, изпол­з­вайки вън­шен пер­сонал и вносни хранителни продукти, обик­новено с ниско качес­тво, комен­тира той. Индус­т­риал­ният туризъм не притежава “човешки облик“ — той сам по себе си е неус­той­чива форма на отдих и поради тази причина провали полетите на туроператорите, които от своя страна заземиха самолетите си и турис­тически аген­ции не можаха да сработят, оставяйки хотелите им празни, каза още гос­тът. Доц. Драганов комен­тира, че този аспект на турис­тичес­кия бранш е под­гот­вен така, че да планира в дъл­гос­рочен аспект, като дейс­т­вително преди две сед­мици са излезли брошурите на големите европейски туроператори за 2022 г. Те не са по-различни от тези за след­ващата година. Вече е отворена продаж­бата, като цените за 2022 г. са със 7% по-ниски, докато в пред­ходни години намаленията са стигали до 30 на сто. Но въп­реки че индус­т­риал­ният туризъм върви нап­ред — в рам­ките на организирани пътувания на нис­кобю­джетни туристи, това не е туриз­мът на индивидуал­ния доволен посетител, който плаща добри пари за това, което получава, анализира Драганов. При старт на сис­темата за вак­синация и когато поне 40% от населението бъде вак­синирано, бъл­гар­с­кият туризъм ще си въз­върне нивата, близки до тези през 2019 г., в рам­ките на четири сед­мици, прог­нозира доцен­тът.

България

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие