Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК дава България на съд заради качеството на въздуха

ЕК дава България на съд заради качеството на въздуха

ЕК дава България на съд заради качеството на въздуха

Европейс­ката комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Бъл­гария, защото нашата страна не е осигурила цялос­тно изпъл­нение на решението на Европейс­кия съд от 5 април 2017 г., съобщи БТА. Със съдеб­ното решение тогава бе установено, че Бъл­гария не е изпъл­нила задъл­женията си по европейс­кото законодател­с­тво за качес­т­вото на атмос­фер­ния въз­дух. В страната пос­тоянно не са били спаз­вани пределно допус­тимите стой­ности за прахови час­тици (ПЧ10) и не са били пред­п­риети под­ходящи мерки за сък­ращаване на времето на превишаванията, се посочва в съоб­щението на комисията. Искът може да доведе до налагането на глоби за времето от пър­вото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялос­тно изпъл­нение на изис­к­ванията, уточ­нява ЕК. За да изпълни решението, от бъл­гар­с­ката страна се очак­ваше да приеме и приложи мерки. Пред­с­тавените от нашата страна данни за 20152019 г. пот­вър­ж­дават, че установеното от съда пос­тоянно нес­паз­ване продъл­жава, се отбелязва в съоб­щението. Повече от три години след решението Бъл­гария все още не е осигурила спаз­ване на определените по европейс­ките правила пределно допус­тими стой­ности във всички зони за следене на качес­т­вото на въз­духа. Пос­тиг­натите досега резул­тати са незадоволителни, тъй като Бъл­гария все още не е започ­нала дейс­т­вително да прилага мерки по места, с които да се осигури спаз­ването на пределно допус­тимите стой­ности. Бъл­гария е съоб­щила, че повечето мерки се под­гот­вят или пред­с­тои да влязат в сила през 2024 година. У нас се наб­людават някои от най-големите превишения в ЕС на годиш­ните и на днев­ните пределно допус­тими стой­ности за ПЧ10, с произ­тичащите от това опас­ности за здравето. Особено големи са превишенията при днев­ните пределно допус­тими стой­ности — те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от раз­решеното съг­ласно правилата, пояс­нява комисията. ЕК същев­ременно призовава Бъл­гария да пред­с­тави стратегия за саниране на сградите. От Брюк­сел съоб­щиха, че изп­ращат официални уведомителни писма на Бел­гия, Бъл­гария, Гър­ция, Италия, Литва, Малта, Полша, Пор­тугалия, Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Хър­ватия и Великоб­ритания за това, че не са пред­с­тавили национални дъл­гос­рочни стратегии за саниране на сградите. Дър­жавите от ЕС бяха задъл­жени да пред­с­тавят тези стратегии до 10 март. Досега 14 дър­жави са внесли съот­вет­ните документи.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие