Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци в планински райони

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци в планински райони

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци в планински райони

За първи път целенасочена обвър­зана под­к­репа е определена за земедел­с­ките стопани, отг­леж­дащи плодове и зелен­чуци в планин­ски райони, съобщи Нивабг.ком. За произ­вод­с­т­вото в тези райони се пред­виж­дат облек­чени условия за под­помагане, като не се изис­ква реализация на продук­ция. Това стана ясно по време на видеокон­ферен­тно заседание на Тематич­ната работна група за раз­работ­ване на Стратегически план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони за периода 20212027 г. Пред­с­тавените по време на заседанието схеми за обвър­зана под­к­репа са раз­работени на база дефинираните пот­реб­ности, произ­тичащи от SWOT анализа. Те са съоб­разени с целите на политиката в съот­вет­ните сек­тори. И през след­ващия период, обвър­заното с произ­вод­с­т­вото под­помагане се насочва към приоритет­ните в земеделието сек­тори „Плодове и зелен­чуци“, „Живот­новъд­с­тво“ и „Протеинови кул­тури“. Целта е засил­ване на пазар­ната ориен­тация и повишаване на кон­курен­тос­пособ­ността им. Произ­водителите на плодове ще получават обвър­зана под­к­репа за трай­ните насаж­дания, включени в Регис­тър на трай­ните насаж­дения, за определения период на плододаване и след доказ­ване на реализираната продук­ция. Произ­водителите на десер­тно грозде ще бъдат под­помагани за насаж­дения, включени в определена сор­това листа. В обх­вата на обвър­заната под­к­репа за оран­жерийна продук­ция за първи път са включени и трай­ните насаж­дения ягоди и малини. Целта е повишаване на кон­курен­тос­пособ­ността на тези кул­тури. За да получат под­помагане по схемата земедел­с­ките стопани трябва да са реализирали минимални и средни добиви, определени за всеки вид кул­тура. При под­помагането, насочено към произ­водителите на зелен­чуци, се въвеж­дат изис­к­вания за изпол­з­ване на стан­дар­тни и/или сер­тифицирани семена. Пред­лага се условие за напояване на площите, на които се отг­леж­дат заявените за под­помагане зелен­чуци. За произ­водителите на кар­тофи се въвежда и изис­к­ване за регис­т­рация в Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните, съг­ласно Закона за защита на рас­тенията. На заявените площи за под­помагане също следва да се извър­шва напояване и да са спазени всички агротех­нически мероп­риятия. През новия прог­рамен период ще продължи и под­к­репата за произ­водителите на протеинови кул­тури, включително за произ­вод­с­т­вото на фасул.

България

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...