Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 4,4% спад на БВП за 2020 г. прогнозира БНБ

4,4% спад на БВП за 2020 г. прогнозира БНБ

4,4% спад на БВП за 2020 г. прогнозира БНБ

Финансовата институция очаква ръст на необслужваните кредити тази година

В своя редовен тримесечен икономически прег­лед, Бъл­гар­с­ката народна банка прог­нозира, че брут­ният вът­решен продукт на страната ще регис­т­рира понижение с 4,4 на сто за 2020 година. В пред­ната прог­ноза през сеп­тем­ври очак­вания спад в БВП бе 5,5%. Екс­пер­тите на Цен­т­рал­ната банка под­чер­тават, че по отношение на прог­нозата е налице значителна несигур­ност, дори и в крат­кос­рочен хоризонт заради продъл­жаващото раз­п­рос­т­ранение на коронавируса и неоп­ределения хоризонт за отпадане на ограниченията. От БНБ очак­ват цените на енер­гий­ните и неенер­гий­ните продукти в долари и в евро да се повишат значително през 2021 г. Икономичес­ката актив­ност ще нарасне с 3,7% през 2021 г. и с 3,6% през 2022 г., като дос­тигне годиш­ното ниво отп­реди пан­демията през 2022 г., очаква цен­т­рал­ната банка. Зав­ръщането към рас­теж на БВП през 2021 г. трябва да дойде от нарас­т­ване на нет­ния износ, на инвес­тициите в основен капитал и от час­т­ното пот­реб­ление. Инф­лацията на годишна база за 2020 година ще въз­лезе на 0.3 на сто в края на 2020 г. при 3.1 на сто за 2019 г. В БНБ очак­ват края на 2021 г. инф­лацията да се покачи до 2.0 на сто и да се забави до 0.9 на сто в края на 2022 г. Спадът на БВП в реално изражение през 2020 г. се определя главно от негатив­ния принос на нет­ния износ, докато вът­реш­ното тър­сене ще има почти неут­рален принос, пише в анализа на Цен­т­рал­ната банка. Допус­канията за вън­ш­ното тър­сене на бъл­гар­ски стоки и услуги през 2020 г. са то да се понижи с 9.7 на сто спрямо 2019 г., след което през 2021 г. и 2022 г. да нарасне съот­ветно с 8.2 на сто и 5.4 на сто. Понижението на икономичес­ката актив­ност в основ­ните тър­гов­ски пар­т­ньори на Бъл­гария се очаква да доведе до спад на износа на стоки и услуги с 12.1 на сто спрямо 2019 г., като по-силно ще бъде засег­нат износът на турис­тически услуги. Анализаторите на БНБ очак­ват заетостта да започне да се въз­с­тановява слабо през 2021, като рас­тежът ѝ ще бъде силно потис­нат от ограничител­ните мерки върху дей­ността на част от биз­неса в началото на годината и от запаз­ването на високи нива на несигур­ност по отношение на бъдещата икономическа актив­ност на фир­мите. “През 2022 прог­нозираме заетостта да продължи да нарас­тва с ниски тем­пове, но без да дос­тига нивото от 2019“. С изтичането на удъл­жения срок за отс­роч­ване на задъл­жения на клиен­тите на бан­ките може да се очаква и увеличение на дела на необ­с­луж­ваните кредити в бан­ковите пор­т­фейли, което вероятно ще пов­лияе за повишаване на лих­вените проценти по новоот­пус­натите кредити и за затягане на другите условия по кредитите. Тези процеси в съчетание със срав­нително потис­натата инвес­тиционна актив­ност в страната ще ограничават рас­тежа на кредита през 2021, прог­нозират от БНБ. С пос­тепен­ното въз­с­тановяване на час­т­ното пот­реб­ление и инвес­тициите от БНБ очак­ват тем­път на нарас­т­ване на кредитите за фирми и домакин­с­тва да се ускори през 2022, но да остане по-нисък в срав­нение с 2019.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие