Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) СИФ: Пандемията е заплаха за икономиката през следващите 5 години

СИФ: Пандемията е заплаха за икономиката през следващите 5 години

СИФ: Пандемията е заплаха за икономиката през следващите 5 години

Пос­лед­с­т­вията от пан­демията от коронавирус могат да пос­тавят под зап­лаха раз­витието на светов­ната икономика през след­ващите 35 години, предуп­реж­дават екс­пер­тите на Светов­ния икономически форум /СИФ/. Освен това в резул­тат на пан­демията може да се усили социал­ното неравен­с­тво и през след­ващите 510 години ще отс­лаби геополитичес­ката стабил­ност, се казва в док­лада на СИФ за светов­ните рис­кове Global Risks Report 2021, пуб­ликуван вчера. По-конкретно пред­с­тавителите на биз­неса и раз­лич­ните социални групи, анкетирани от екс­пер­тите, очак­ват, че през след­ващите 3 до 5 години пан­демията ще доведе до спекулативни балони, промени на цените, дъл­гова криза и сриване на IT-инфраструктурата. Въп­реки началото на вак­синацията срещу COVID-19, пан­демията още дълго време ще оказва влияние върху общес­т­вения живот и икономиката, се казва в изс­лед­ването. Нап­ример, в тази ситуация се променя начина на взаимодейс­т­вие на ком­паниите с клиен­тите, веригите за дос­тавка, биз­нес моделите. В същото време ускоряването на циф­ровото раз­витие може да доведе до ръст на броя на кибератаките, а чес­тият хоум офиса — до здравос­ловни проб­леми. През 2020 г. „светът осъзна до какви катас­т­рофални пос­ледици може да доведе игнорирането на такива дъл­гос­рочни зап­лахи, как­вито са пан­демиите“, отбеляз­ват екс­пер­тите на СИФ. Те припом­нят, че още през 2006 г. са предуп­реж­давали в своя ежегоден док­лад за рис­ковете, свър­зани с въз­мож­ните пан­демии. Сред проб­лемите, пред­с­тав­ляващи най-голяма зап­лаха в световен мащаб, са посочени още климатич­ните промени и други предиз­викател­с­тва, свър­зани с окол­ната среда.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие