Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КЕВР разреши продажбата на 67 процента от акциите на “ЧЕЗ разпределение“ АД на дружество от групата “Еврохолд България“ АД

КЕВР разреши продажбата на 67 процента от акциите на “ЧЕЗ разпределение“ АД на дружество от групата “Еврохолд България“ АД

КЕВР разреши продажбата на 67 процента от акциите на “ЧЕЗ разпределение“ АД на дружество от групата “Еврохолд България“ АД

Комисията за енер­гийно и водно регулиране прие Решение за даване на раз­решение на “ЧЕЗ“ /а.с./ да се раз­пореди с притежаваните от него 67 процента от акциите от капитала на “ЧЕЗ Раз­п­ределение Бъл­гария“ АД, като ги продаде и прех­върли на дружес­т­вото от групата “ЕВРОХОЛД БЪЛ­ГАРИЯАД — “Ийс­търн Юропиън Елек­т­рик Към­пъни“ /б.в./. Това съоб­щиха от КЕВР. Съг­ласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енер­гетиката КЕВР раз­решава сделки по раз­пореж­дане с дялове и акции, пред­с­тав­ляващи повече от 20 на сто от капитала на тър­гов­ски дружес­тва, които осъщес­т­вяват лицен­зионна дей­ност по пренос и раз­п­ределение на елек­т­рическа, топ­линна енер­гия или природен газ, с оглед гаран­тиране на сигур­ността на дос­тав­ките, защитата на национал­ната сигур­ност и общес­т­вения ред. Комисията се произ­нася след влизането в сила на всички други необ­ходими раз­решения и одоб­рения, свър­зани със сдел­ките, допъл­ниха от регулатора. В хода на образуваното админис­т­ративно произ­вод­с­тво по подаденото от “ЧЕЗ“ /а.с./ заяв­ление, Комисията се произ­несе въз основа на пос­тъпили становища от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, Дър­жав­ната аген­ция “Разуз­наване“, Дър­жав­ната аген­ция за национална сигур­ност, Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката и Комисията по финан­сов над­зор. Решението под­лежи на обжал­ване пред Админис­т­ративен съд — София-град, в 14-дневен срок, се посочва в съоб­щението.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие