Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Минис­т­рите от кабинета “Борисов-3“ одоб­риха решение преб­рояването на населението и жилищ­ния фонд в Репуб­лика Бъл­гария да започне в 0,00 часа на 7 сеп­тем­ври 2021 г. и да прик­лючи в 20,00 часа на 3 октом­ври 2021 г., съоб­щиха след днеш­ното правител­с­т­вено заседание от МС. Преб­рояването може да стане и чрез попъл­ване на елек­т­ронна преб­роителна карта по интер­нет от 0,00 часа на 7 сеп­тем­ври 2021 г. до 24,00 часа на 17 сеп­тем­ври 2021 г., комен­тира Нюз.бг. За посещение на домакин­с­т­вата, сградите и жилищата от преб­роител може да стане посещение от 8,00 часа на 18 сеп­тем­ври 2021 г. до 20,00 часа на 3 октом­ври 2021 г. Всички данни за населението и жилищ­ния фонд, съб­рани по време на преб­рояването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 сеп­тем­ври 2021 г., което е т.нар. “критичен момент на преб­рояването“. Промяната в периода на провеж­дане на Преб­рояване 2021 се налага поради епидемич­ното раз­п­рос­т­ранение на COVID-19 и същес­т­вуващия риск за здравето на преб­роителите и преб­рояваните от тях граж­дани, тъй като дей­ността изис­ква дирек­тен кон­такт с лицата и посещение на домакин­с­т­вата и жилищата. Периодът е съоб­разен с изис­к­ванията на Рег­ламент (ЕО) № 763/2008 на Европейс­кия пар­ламент и на Съвета и Рег­ламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчер­пателно статис­тическо изс­лед­ване да се осъщес­тви през нас­тоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.