Данъчните ще ни учат да си искаме касовата бележка в магазина

Данъчните ще ни учат да си искаме касовата бележка в магазина

НАП започва инфор­мационна кам­пания „Къде е Бон­чето?“, за да насърчи граж­даните да изис­к­ват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга, съоб­щиха от приход­ното ведом­с­тво. Чрез „Фейс­бук“ страницата общес­т­веността ще бъде инфор­мирана за пол­зите от изис­к­ването и съх­ранението на касовите бележки. В кам­панията ще учас­т­ват и много популярни лич­ности, които ще споделят мотивите си защо винаги изис­к­ват фис­кални бонове и какви ползи им носи това. Над 2.5 млрд. касови бележки са отчетени в НАП през пос­лед­ната една година, а 150 хил. граж­дани пол­з­ват мобил­ното приложение на НАП, с което могат да сканират QR кода на всеки фис­кален бон и да проверят дали е истин­ски. В пос­лед­ните години НАП отчита трайно увеличение на доб­ровол­ното спаз­ване на данъчно-осигурителните изис­к­вания, като приходите от данъци и осигуровки за 2020 г. дос­тиг­наха 25 млрд. лв. — с над 700 млн. лв. повече от планираното. Изис­к­вайки фис­кален бон граж­даните еднов­ременно гаран­тират пот­ребител­с­ките си права и намаляват риска тър­гов­ците да укриват приходи, допъл­ват данъч­ните. Кам­панията ще продължи 12 месеца, а повече инфор­мация може да се види във „Фейс­бук“ страницата й.