Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На дъното в ЕС сме по използване на интернет

На дъното в ЕС сме по използване на интернет

Бъл­гария е на дъното по изпол­з­ване на интер­нет в ЕС през 2020 година, показ­ват пос­лед­ните данни на Еврос­тат. От статис­тичес­ката служба обяс­няват, че все още нямат инфор­мация за упот­ребата на интер­нет от Фран­ция и Италия. Но според налич­ните данни 87% от граж­даните на общ­ността на въз­раст между 16 и 74 години са изпол­з­вали мрежата поне вед­нъж в пос­лед­ните три месеца. Най-съществен е този дял в Дания (99%), Люк­сем­бург (98%) и Фин­лан­дия и Швеция (по 97%). На обрат­ния полюс освен бъл­гарите са още граж­даните на Румъния, Хър­ватия и Пор­тугалия, където 78% съоб­щават, че са изпол­з­вали интер­нет поне вед­нъж през пос­лед­ните три месеца. Дан­ните показ­ват, че през пос­лед­ните години упот­ребата на интер­нет в ЕС расте бързо. През 2010 година 67% от хората на въз­раст между 16 и 74-годишна въз­раст са изпол­з­вали мрежата. Пет години по-късно през 2015 година тех­ният брой вече е 78 на сто. Основно мрежата се пол­зва за изп­ращане на мейли (74%), инфор­мация за стоки и услуги (69%) и изп­ращане на съоб­щения (68%). 65% от европей­ците четат новини онлайн, като този процент е най-висок във Фин­лан­дия (90%) и най-нисък в Румъния (37%). 57% от граж­даните на ЕС изпол­з­ват интер­нет за връзка със своята банка. Статис­тиката показва, че 50% от бъл­гарите са тър­сили в интер­нет справка за стоки или услуги през 2020 година, 41% четат онлайн вес­т­ници или новинар­ски сай­тове. 29% през миналата година са изпол­з­вали интер­нет, за да потър­сят здравна инфор­мация, 13% — за интер­нет бан­киране, а 10% — за образователни материали. 49% са изп­ращали съоб­щение през раз­лични приложения (Skype, Whatsapp, Messenger), а като цяло 55% от бъл­гарите са изпол­з­вали интер­нет, за да влязат в своите акаунти в социал­ните мрежи. 31% пък гледат телевизия или видеос­т­рий­мове онлайн. В условията на пан­демия много хора запаз­ват социална дис­тан­ция и изпол­з­ват много повече интер­нет, показ­ват още дан­ните на Еврос­тат за целия ЕС. През миналата година 60% от европей­ците са нап­равили видео или телефонен раз­говор през интер­нет през пос­лед­ните три месеца. Тук има най-сериозно повишение спрямо дей­нос­тите в интер­нет през 2019 година, отчитат от Еврос­тат. Най-голям по този показател е делът на граж­даните на Кипър (85%), а най-нисък — на Чехия и Словения (по 52%). По данни на статис­тиката 59% от бъл­гарите са провели видео или телефонен раз­говор онлайн поне вед­нъж през пос­лед­ните три месеца.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие