Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Биото „забуксува“ у нас

Биото „забуксува“ у нас

Биото „забуксува“ у нас

Статистиката на Евростат отново ни постави на дъното на класацията за биологично земеделие в Европа

Надяваме се тези негативни данни да са приз­нак на изчис­т­ване на сек­тора от случайни или само заради суб­сидиите попад­нали ферми. Това написаха от Биоселена по повод новопуб­ликуваните данни от Еврос­тат, където Бъл­гария е в дъното на класацията по биоп­лощи в Европейс­кия съюз (ЕС). Страната ни отчита намаление с 28% на изпол­з­ваната земедел­ска площ (ИЗП), сер­тифицирана за биологично произ­вод­с­тво, само за една година — от 162 332 ха през 2018 г. на 117 779 ха през 2019 г., сочат дан­ните. Делът на биологич­ните площи у нас е 2,3% от ИЗП. След­ват ни само три дър­жави в таб­лицата: Ирлан­дия (1,63%), Малта (0,47%) и Ислан­дия (0,37%). С около 900 по-малко на брой са сер­тифицираните оператори (земеделци, преработ­ватели и тър­говци) от 2016 г. насам. Спад в биоп­лощите се отчита при почти всички кул­тури. Най-драстично е намалението при зелен­чуците — с 52%, след­ват черуп­ковите плодове (орехи, леш­ници) с 36%, сем­кови и кос­тил­кови плодове с 34%, пос­тоянно зат­ревените площи с 33% и аромат­ните и медицин­ски кул­тури с 20%. Обнадеж­даващо е положението при биоживот­ните, като най-голям ръст има при овцете — от 21 529 на 22 780 броя. Леко увеличение има и при говедата ( от 9314 на 9402 глави). Малък спад се отчита при козите (от 8039 на 7956). Нез­начителен остава и броят на свинете (91) и кокош­ките носачки (700). При пчел­ните семейс­тва се наб­людава намаление с 6956 пчелни семейс­тва, но общият им брой продъл­жава да ни пос­тавя на чел­ните места в Европа и в света. Таз­годиш­ните данни на Еврос­тат показ­ват, че биологич­ното земеделие обх­ваща почти 13,8 млн. ха земедел­ска земя в ЕС-27 през 2019 г. Това съот­вет­с­тва на 8,5% от общата изпол­з­вана земедел­ска площ на страните членки, което е увеличение с 0,5% спрямо 2018 г. Дър­жавите с най-висок дял на органична земя са Авс­т­рия, Естония и Швеция. Във всяка от тези страни биото заема над 20% от общата земедел­ска земя. Лат­вия отчита най-голям дял на биологично отг­леж­дани овце и кози (36,2% от общата популация в страната). Най-висок дял на биологично отг­леж­дан едър рогат добитък пък е отчетен в Гър­ция — 26,9%. Друг елемент от проуч­ването показва, че управителите на биоферми са по-млади. Делът на мени­джърите на ферми под 40-годишна въз­раст е два пъти по-голям за биологич­ните ферми (21%), откол­кото за небиологич­ните (10,5%).

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...