Над 30% спад на преките чужди инвестиции у нас през 2020 г.

Над 30% спад на преките чужди инвестиции у нас през 2020 г.

В световен мащаб сривът на инвестициите е с 30% по-голям в сравнение със спада по време на финансовата криза през 2009 г.

Спад от 31% на прив­лечените преки инвес­тиции в страната показва статис­тиката на БНБ за периода януари-ноември 2020 г. Нет­ният поток от чужди капитали в бъл­гар­с­ката икономика е 843.9 млн. евро за 11-те месеца на изминалата година, в която страната ни бе връх­летяна от COVID-пандемията. Това е с 381 млн. евро по-малко от година преди това. Дан­ните са пред­варителни и ще бъдат ревизирани в след­ващите месеци, но със сигур­ност спадът при преките чужди инвес­тиции ще бъде значителен. Раз­бивка по раз­лич­ните видове инвес­тиции показва, че през годината е отчетен отлив на дялов капитал за 1.008 млрд. евро. В същото време в икономиката ни са прив­лечени 1.225 млрд. евро чужди капитали под фор­мата на заеми от ком­панията майка към дъщер­ните й фирми в Бъл­гария. Основно тези значими суми отразяват финализираната през лятото продаж­бата на БТК (“Виваком“). Тя бе купена от медий­ната група United Group, чийто мажоритарен акционер е лон­дон­с­кият фонд BC Partners. За 11-те месеца на годината чуж­дите инвес­титори са реин­вес­тирали 543.8 млн. евро от печал­бата си, което е със 187 млн. евро по-малко отп­реди година. Това намаление вероятно се дължи на свитите обороти на част от ком­паниите заради пан­демията, макар че и по време на икономически подем чуж­дите инвес­титори доста скромно вкар­ваха обратно печал­бата в бъл­гар­с­ките си под­раз­деления и пред­почитаха да я изнасят. Нет­ният поток от инвес­тиции на чуж­дес­т­ранни лица в нед­вижими имоти е отрицателен в раз­мер на 0.2 млн. евро, което означава, че през годината е имало повече освобож­даване от закупени вече имоти, откол­кото покупки на нови. За 2019 г. инвес­тициите от нед­вижими имоти бяха 4.9 млн. евро. В световен мащаб преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са спад­нали с 42% през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 5 до 10%, обяви тези дни Кон­ферен­цията на ООН за тър­говия и раз­витие (ЮНК­ТАД). На прес­кон­ферен­ция в Женева дирек­торът на депар­тамента за инвес­тиции и пред­п­риятия в ЮНК­ТАД Джеймс Жан под­черта, че „преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в света са претър­пели колапс миналата година, сък­ращавайки се с 42%, до 895 млрд. долара, в срав­нение с 1,5 трилиона долара през 2019 г. Този срив на инвес­тициите е с 30% по-голям в срав­нение със спада по време на светов­ната финан­сова криза през 2009 г. Реал­ното въз­с­тановяване се очаква да започне през 2022 г., отбеляза ЮНК­ТАД. В ЕС преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са се понижили през миналата година с над 70% — от 373 млрд. до 110 млрд. долара, а в САЩ — с близо 50% до 134 млрд. долара. В същото време в Китай е бил регис­т­риран ръст на преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции с 4%, а в Индия — с 13%, пише сай­тът segabg.com.