Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Животът все по-скъп

Животът все по-скъп

Животът все по-скъп

Нарастването на цените на храните вдигна до 2542 лв. месечната издръжка на семейство

2542 лева са необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка на живота на 4-членно домакин­с­тво от двама въз­рас­тни и две деца. Това прави по малко над 635 лева на човек, сочат най-новите данни на Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания към КНСБ. Увеличението на общата стой­ност за изд­ръж­ката на живота е с близо 25 лева от началото на годината, като основ­ната причина за ръста е нарас­т­ването на цените на хранител­ните стоки, обяви Виолета Иванова от Инс­титута. “Струк­турата на подоход­ното раз­п­ределение на домакин­с­т­вата показва, че 22 на сто от домакин­с­т­вата са с общ доход на 1 лице до 363 лв., и това са около до 1,6 млн. лица. 43 на сто от домакин­с­т­вата са с общ доход на 1 лице в интер­вала от линията на бед­ност до необ­ходимите сред­с­тва за живот, около 3.1 млн. лица. 35 на сто от домакин­с­т­вата са с общ доход на 1 лице над изд­ръж­ката на живот /635 лв./“, сочат дан­ните, цитирани от БТА. Общите изводи на ИССИ са, че около 65 на сто от домакин­с­т­вата живеят с общ доход на един човек под необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка на живот. Всяко шесто домакин­с­тво от десет — не може да пок­рива раз­ходите си за изд­ръжка на живота. Дан­ните показ­ват, че се задъл­бочават поляризацията на доходите от труд и социал­ните неравен­с­тва. В девет от 28-те области на страната раз­мерът на сред­ната работна зап­лата /СРЗ/ пред­с­тав­лява под 75 процента от СРЗ за страната. С най-голяма кон­цен­т­рация на нис­коп­латени работ­ници са: Видин /945 лв./, Благоев­г­рад /922 лв./, Силис­тра /953 лв./, Кюс­тен­дил /988 лв./, Смолян /992 лв./. Драс­тично намаление на СРЗ има в икономичес­ките сек­тори, които са пряко засег­нати от пан­демията, съобщи екс­пер­тът от ИССИ Виолета Иванова. В сек­тора “Събиране, отвеж­дане и пречис­т­ване на отпадъчни води“ намалението на СРЗ е с 16 на сто, а намалението на наетите лица е с 10.6 на сто. Във въз­душ­ния тран­с­порт намалението на СРЗ е с 28 на сто, а намалението на наетите лица е с 19 на сто. В сек­тора “Турис­тическа аген­т­ска и оператор­ска дей­ност; други дей­ности, свър­зани с пътувания и резер­вации“ намалението на СРЗ с 29,4 на сто, а намалението на наетите лица е с 40.3 на сто. В сек­тора “Спор­тни и други дей­ности, свър­зани с раз­в­лечения и отдих“ намалението на СРЗ е с 10.4 на сто, а намалението на наетите лица е с 2.2 на сто. Вече има значителна раз­лика между най-ниската и най-висока зап­лата, която дос­тигна около шест пъти, комен­тира Иванова. Тя съобщи, че се увеличават работ­ните зап­лати в сек­торите, които пряко са свър­зани с преодоляването на пан­демията от коронавируса. Тези сек­тори са приоритетно финан­сирани за преодоляването на пан­демията и сред тях са дър­жав­ното управ­ление, образованието, здравеопаз­ването, медико-социалните грижи и социал­ните дей­ности. Дан­ните показ­ват, че сред­ната зап­лата на час в Бъл­гария е 2,40 евро, а сред­ноев­ропейс­ката е 13,20 евро. Раз­ликата е пет пъти спрямо ЕС-27.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...