Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Атакуват ни с нова схема за “ало измами“ от екзотични държави

Атакуват ни с нова схема за “ало измами“ от екзотични държави

Нов вид телефонна измама с повик­вания от Мал­дивите увеличава смет­ката ни в пъти, съобщи Нова телевизия. Нетипич­ният трафик е засечен в края на януари и началото на фев­руари. През пос­лед­ните дни за измамата предуп­редиха десетки пот­ребители в социал­ните мрежи. Всички те са получили пропус­нати повик­вания от екзотични дър­жави. Този път обаж­данията най-често идват от Мал­дивите, Алжир, Конго и Науру. Пос­лед­ните случаи са регис­т­рирани между 28 януари и 2 фев­руари. След сиг­нал за нетипичен трафик от номера с кода на Мал­дивите. Атаката е по метода на “пропус­натото повик­ване“, а непоз­натият номер поз­вънява само вед­нъж. Такива сиг­нали получават и в Комисията за регулиране на съоб­щенията. “Обрат­ното обаж­дане винаги е насочено или към номер с добавена стой­ност, или към меж­дународен раз­говор с по-висока тарифа. Обик­новено се изпол­з­ват по-екзотични дес­тинации с оглед по-високото тарифиране. Целта е да се получат мак­симален брой обратни обаж­дания, които се так­суват с цел измама и злоупот­реба. Специално за Мал­дивите тарифирането започва от 1.99 лв./мин. и може за пред­п­латена карта да дос­тигне 2.40 лв./минута“, обяс­нява Тинка Капитанова от Комисията за регулиране на съоб­щенията. “Те очак­ват вие да се обадите, защото така давате вашето съг­ласие от вашата сметка да напусне определено количес­тво пари, свър­зани с този телефонен раз­говор“, добави екс­пер­тът по инфор­мационна сигур­ност Борис­лав Сес­т­рим­ски. Номерата, които се проз­въняват, се избират от соф­туер на случаен прин­цип, раз­к­риват екс­пер­тите. Обаж­данията най-често са от напълно обик­новен номер и пот­ребителите трудно могат да раз­поз­наят, че зад него се крие импул­сен телефон, предуп­реж­дават от “Активни пот­ребители“. Така само за минута може да платим 78 лв. Мобил­ните оператори у нас реагират свет­кавично на всеки опит за измами с трупане на импулси от чужди номера. Те следят със специални соф­туери всеки нетипичен трафик, особено при обаж­дания от екзотични дър­жави. За да не попад­нем в капана от Комисията за регулиране на съоб­щенията съвет­ват преди да вър­нем обаж­дането да проверим номера в интер­нет и ако се налага, да попитаме мобил­ния оператор. Телекомите също съвет­ват абонатите си да не връщат на повик­вания от екзотични ост­рови, особено ако нямат поз­нати там. Схемата с трупане на импулси от съм­нителни номера не е нова, но измам­ниците стават все по-изобретателни, раз­к­риват екс­пер­тите. Дър­жавите, от които се звъни, се сменят неп­рекъс­нато, а дос­тигането до организаторите е почти невъз­можно.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...