Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Парламентът бетонира сегашното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията

Парламентът бетонира сегашното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията

Пар­ламен­тът удължи с две години ман­датът на сегаш­ното ръковод­с­тво на Комисията за защита на кон­курен­цията, след като на второ четене прие промени в Закона за защита на кон­курен­цията. Въп­реки недовол­с­т­вото на БСП с 65 гласа “За“, 33 “против“ и 8 “въз­дър­жал се“ ман­датът на пред­седателя, зам.-председателя и членовете беше удъл­жен от 5 на 7 години, като така вместо да бъдат освободен, сегаш­ният със­тав ще продължи работата. Друга промяна поз­волява членовете на комисията вед­нага да бъдат изб­рани за нов ман­дат. Ман­датът на сегаш­ните седем души в КЗК изтича през юни 2021 г. След приемането на пред­ложенията, той е удъл­жен до 2023 г., като те могат да бъдат изб­рани за още 7 години. Пред­ложението за удъл­жаване на ман­дата дойде от самите членове на КЗК с мотива съг­ласуване на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво с европейс­кото. Преди гласуването депутатът от БСП Крум Зар­ков отбеляза, че ман­датите на регулатор­ните органи винаги са променяни или за наказание, или за наг­рада. “Няма спор, че сегаш­ният със­тав се наг­раж­дава за “Цялос­тно твор­чес­тво“, отбеляза народ­ният пред­с­тавител от левицата. Той попита за какво от свър­шеното членовете се наг­раж­дават — дали за работата им по пазара на горива, където провер­ките за кар­тел до момента не намират сериозни нарушения, дали за отказите и поз­воленията им за придобиване на медии, дали за прак­тиките им в областта на общес­т­вените поръчки, или за намесата им на пазара на дет­ски играчки с провер­ката и глобата на веригата “Хиполенд“, след като ней­ният соб­с­т­веник под­к­репи протес­тиращите срещу кабинета. Зар­ков отбеляза, че управ­ляващите са заменили прин­ципите за рас­теж в кариерата на база ком­петен­т­ност и поч­теност, от един­с­т­вен критерий вяр­ност към управ­ляващите. “Това води до отпадане на професионалис­тите и замес­т­ването им с “калинки““, каза депутатът. Като припомни популяр­ният “Ефект на пеперудата“, Зар­ков описа и “Ефек­тът на Калин­ката“ — малък кариерен бонус тук, още малко ман­дат там и се срива дър­жав­ността“. Пред­седател­с­т­ващият заседанието Валери Симеонов на няколко пъти прекъсва изказ­ването на Зар­ков с аргумента, че не е по тек­с­товете на закона.“Ако приемете този текст сега, това е поред­ното доказател­с­тво за ароган­т­ност и нераз­биране, че вятърът, който ще породите, ще е раз­рушителен за вас“, каза в зак­лючение Крум Зар­ков. Работата на КЗК е да установява нарушения на свобод­ната кон­курен­ция съг­ласно вът­реш­ното законодател­с­тво и договора с ЕС, да извър­шва сек­торни анализи и зас­тъп­ничес­тво за кон­курен­цията. Също така раз­г­лежда и се произ­нася по жал­бите за незаконосъоб­раз­ност на решения, дейс­т­вия и без­дейс­т­вия на въз­ложители или кон­цеденти в процедури по въз­лагане на общес­т­вена поръчка или кон­цесия съг­ласно раз­поред­бите на Закона за общес­т­вените поръчки и Закона за кон­цесиите.

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...