Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Една пета от фирмите у нас са намалили заплати заради COVID кризата

Една пета от фирмите у нас са намалили заплати заради COVID кризата

Една пета от фирмите у нас са намалили заплати заради COVID кризата

Това се отнася за най-засегнатите от коронакризата сектори като „Туризъм и ресторантьорство“, „Търговия“ и „Производство“

Малко над 19% от служителите в Бъл­гария, анкетирани в проуч­ване, споделят, че работодателите им са намалили нивата на зап­лащане. Това се отнася за най-засегнатите от коронак­ризата сек­тори като „Туризъм и рес­торан­тьор­с­тво“, „Тър­говия“ и „Произ­вод­с­тво“. Същев­ременно при близо 62% не е имало понижение. Що се отнася до допъл­нител­ните придобивки, половината анкетирани споделят, че при тях не е имало промяна. Приб­лизително една трета са случаите, в които ком­паниите са отменили някои от същес­т­вуващите допъл­нителни придобивки. Това отчита пос­лед­ното проуч­ване на ManpowerGroup Бъл­гария, което анализира пред­п­риетите мерки от страна на работодателите в страната, свър­зани с COVID кризата. „За длъж­нос­тите и индус­т­риите, в които продъл­жава да има глад за квалифицирани кадри, нап­ример в сек­тора на инфор­мацион­ните тех­нологии, зап­латите не спряха да рас­тат и по време на пан­демията“, комен­тира Герасим Най­денов, старши кон­сул­тант „Пазарни проуч­вания“ в ManpowerGroup Бъл­гария. Макар и голям брой работодатели да са намалили фир­мените раз­ходи по време на кризата чрез понижение на въз­наг­раж­денията, отмяна на допъл­нителни придобивки или принудителен неп­латен отпуск, този под­ход не е бил най-популярният. Близо 51% от анкетираните служители споделят, че в ком­панията, в която работят, не се е стиг­нало до отмяна на същес­т­вуващи придобивки, над 61% от работодателите са запазили нивата на зап­лащане и само 17% от ком­паниите са пус­нали пер­сонала в неп­латен отпуск. Наб­люденията на ManpowerGroup сочат, че голяма част от ком­паниите, на които се наложи и все още се налага да освобож­дават свои работ­ници и служители, са внимателни в тези си дейс­т­вия и често се обръщат към пос­ред­ници в процеса на освобож­даване, така че да дадат въз­мож­ност на сък­ратените бързо да намерят под­ходящо ново работно място, понякога и в друга индус­т­рия. Близо половината от анкетираните служители одоб­ряват мер­ките, които работодателите са пред­п­риели в кризис­ната ситуация, като показ­ват най-голямо удов­лет­ворение от осигуряването на защитни сред­с­тва като маски, ръкавици и дезин­фек­танти (79%), въз­мож­ности за работа от вкъщи (75%) и гъв­каво работно време (69%), както и прог­рами за професионално раз­витие като кон­сул­тации и обучения (50%). 31% твър­дят, че не могат да преценят, а 20% от служителите не са доволни от сис­темата за под­к­репа от страна на своите работодатели. Около две трети (66%) от служителите биха препоръчали своя работодател като желана ком­пания за работа, сочи проуч­ването. Според Най­денов този факт е ясен знак, че биз­несът е пред­п­риел адек­ватни мерки за своите таланти по време на най-трудните моменти. Проуч­ването е проведено от края на декем­ври 2020 г. до края на януари 2021 г. под фор­мата на анкета от 16 въп­роса с пред­с­тавителна извадка от 217 служители на раз­лични йерар­хични нива в ком­пании от 13 индус­т­рии в цялата страна.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...