Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Васил Велев: Мерки на властта не подпомагат ефективно затруднените бизнеси

Васил Велев: Мерки на властта не подпомагат ефективно затруднените бизнеси

Васил Велев: Мерки на властта не подпомагат ефективно затруднените бизнеси

“Пред­ложихме нов дизайн на мер­ките за под­к­репа на заетостта, който искахме да влезе в сила от април, преди изборите. Времето обаче изтича. Не искаме повече пари, искаме те да се изпол­з­ват по-ефикасно“. Това заяви пред Bulgaria ON AIR пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария Васил Велев. Той смята, че нас­тоящите мерки не под­помагат ефек­тивно зат­руд­нените биз­неси. “В момента има мярка 60 на 40, при която пред­п­риятието може да излезе на печалба в резул­тат на дър­жавна помощ, ако има спад в продаж­бите, да кажем само 20%, но има 40% соб­с­т­вено финан­сиране. Такива с над 50% спад, които нямат другите 40%, не могат да се въз­пол­з­ват от мер­ките“, добави Велев. По думите му решението е да се под­к­репя отсъс­т­ващия доход. “Така ще има сред­с­тва, които да под­к­репят пос­тоян­ните раз­ходи на биз­несите, независимо от продаж­бите. Така могат да бъдат под­к­репени повече пред­п­риятия“, смята Велев. Той заяви,че това пред­ложение на биз­неса е било нап­равено в началото на април миналата година. По думите му политиките, които напос­ледък се провеж­дат зат­вър­ж­дават, че ръс­тът на минимал­ната пен­сия спрямо ръста на останалите пен­сии, нег­лижира тази зависимост на осигурител­ния доход и получаваната пен­сия. Той даде за пример, че за да получим 1000 лв. чисти трябва да се платят 53% данъци и осигуровки. Хората обаче си каз­вали защо да плащам данъци и осигуровки на 2000 лв., ако най-накрая ще имам същата пен­сия и същото здравно обс­луж­ване. Усещането за справед­ливост при осигуряването и данъците изчезва и това е мощен тласък към сивия сек­тор, изтъкна още пред­седателят на АИКБ. Васил Велев е на мнение, че реформа, при която работ­ниците трябва да плащат своите осигуровки, би ограничила сивия сек­тор и тя била от полза за работ­ниците, защото ще бъде съп­роводена с такова увеличение на брут­ните зап­лати, че нет­ният доход в никакъв случай да не пос­т­рада. Той обаче поясни, че тогава ще има по-голям раз­мер на бол­нични и по-голям раз­мер на помощи при без­работица. По думите му, за да се пос­тигне ръст на зап­латите трябва да се подобри биз­нес средата и да има повече инвес­тиции, а към момента те вър­вят надолу. “Необ­ходима е коренна промяна в биз­нес средата — промяна на законите, за да се прави по-лесно биз­нес, а не в полза на админис­т­рацията. Нещата могат да се оптимизират, ако админис­т­рацията се сък­рати. Статис­тиката сочи, че неработещите се увеличават, а админис­т­рацията расте. В това няма логика“, допълни екс­пер­тът пред Bulgaria ON AIR. Велев нап­рави и прог­ноза за въз­с­тановяването на Бъл­гария от кризата. “Очак­ваме в средата на 2022 г. да дос­тиг­нем пред­к­ризис­ните рав­нища. В индус­т­рията вече имаме ръс­тове, но при отрасли като туризма нещата ще се въз­с­тановяват по-бавно“, смята още специалис­тът.

България

Култура

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­ста…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъ…

Прочети още:

Loading...