Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Eмигрантските пари се сринаха с безпрецедентните 72% през 2020 г.

Eмигрантските пари се сринаха с безпрецедентните 72% през 2020 г.

Eмигрантските пари се сринаха с безпрецедентните 72% през 2020 г.

За цялата пан­демична 2020 г. работещите извън страната бъл­гар­ски граж­дани са изп­ратили на близ­ките си тук едва 339,4 млн. евро. Това е с 879,4 млн. евро (72%) по-малко от преводите за 2019 г., когато в страната са дошли 1,219 млрд. евро от гас­тер­бай­терите, показва проверка на Investor.bg в инфор­мацион­ните масиви на БНБ. Подобен спад е без аналог за пос­лед­ните 10 години (пос­лед­ните актуални данни в сайта на БНБ започ­ват от 2010 г.). Справка в архивите показва, че дори избух­ването на финан­совата криза, предиз­викана от срива на Lehman Brothers Holdings Inc. през 2008 г., не води до такова намаление на тран­с­ферите от работещите зад граница. Нещо повече — до миналата година тен­ден­цията бе към трайно и неп­рекъс­нато увеличение. Кон­к­ретно през декем­ври гас­тер­бай­терите са пратили в Бъл­гария едва 11,9 млн. лв., което е с 82,3 млн. лв. по-малко спрямо пос­лед­ния месец от 2019 г. През 2020 г. най-слабият месец е април, когато емиг­ран­тите са превели 10,5 млн. евро. Именно в края на март пан­демията от COVID-19 принуди почти всички дър­жави по света да въведат строги ограничения с цел намаление на раз­п­рос­т­ранението на вируса. Рес­т­рик­циите оставиха без работа милиони хора в целия свят и засег­наха предимно сек­тори, в които работят именно имиг­ранти. От дан­ните на БНБ се вижда още, че намалението е драс­тично през всички месеци от 2020 година след януари и фев­руари, когато преводите са на традицион­ните си нива от около 9098 млн. евро. Вече много пъти писахме, че зависимостта на Бъл­гария от емиг­ран­с­ките тран­с­фери е огромна и тези преводи съв­сем спокойно могат да минат в графата „най-голям чуж­дес­т­ранен инвес­титор в страната“. Проб­лемът е, че за раз­лика от преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в страната (за 2020 г. те са в раз­мер на 561,7 млн. евро или с повече от 50% по-малко спрямо 2019 г.), парите от гас­тер­бай­терите отиват дирек­тно в пот­реб­лението. Най-често сумите се хар­чат за плащане на сметки, такси за обучение, здравни услуги или раз­лични покупки за дома. Тези сред­с­тва не съз­дават добавена стой­ност, но пък драс­тич­ното им намаление сериозно засилва породените от коронак­ризата негативи. Според екс­п­рес­ните оценки на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ) в края на декем­ври край­ното пот­реб­ление регис­т­рира спад от 5,7% спрямо същия период на 2019 г. Едва ли има нужда да задаваме въп­роса как ще се отрази на икономиката редуцирането на емиг­ран­т­с­ките тран­с­фери. Отговорът е ясен, по-важното е дали мер­ките на правител­с­т­вото ще съумеят да ком­пен­сират тези дефицити, особено пред­вид факта, че те са насочени повече към спасяването на отделни биз­неси, а не тол­кова към отдел­ните домакин­с­тва, останали без основен доход.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие