Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България може и да не се окаже отличникът по бюджетен дефицит

България може и да не се окаже отличникът по бюджетен дефицит

Бъл­гария може и да не се окаже отлич­никът на Европа по най-нисък бюджетен дефицит. По повод повишената от аген­ция Fitch пер­с­пек­тива пред кредит­ния рей­тинг на Бъл­гария, се оказва, че бюджет­ният дефицит за 2020 г. e доста над новото от 3% от БВП, с което тол­кова много се хвалят премиерът Бойко Борисов и финан­совият минис­тър Кирил Ананиев. Рей­тин­говата аген­ция оценява дефицита на 4% от БВП, което означава, че бюджетът е на чер­вено с над 4.8 млрд. лв., а не с 3.6 млрд. лв. Раз­минаването идва от там, че в ЕС и Еврос­тат измер­ват и срав­няват бюжет­ните дефицити на страните членки на базата на поетите през годината задъл­жения за раз­ходи (т.е. на начис­лена основа), а не на база на платените раз­ходи (на касова основа). Минис­тер­с­т­вото на финан­сите обаче продъл­жава да отчита дефицита на касова основа, с което през пос­лед­ните години пред­с­тавя пред общес­т­веността значително занижени стойности,отбелязва в свой комен­тар сай­тът segabg.com= Къде се губят над 1.2 млрд. лв. дефицит? Под­робни данни се очаква да се появят през април, когато НСИ, а наред с това и Еврос­тат, оповес­тят бюджет­ните дефицити за 2020 г. Тогава ще стане ясно дали други дър­жави няма да са с по-добър бюджетен баланс. Но отсега е ясно, че лип­с­ващите пари са заровени в завишените ангажименти за раз­ходи за магис­т­рали и военна тех­ника. В края на м.г. нап­ример таванът на ангажимен­тите, които може да поеме МРРБ по нови пътни договори бе завишен от 480 млн. лв. на рекор­д­ните 2.2 млрд. лв. Точно това завишение предиз­вика остра критика, че на прак­тика е залагане на нови чек­ме­джета с договори, които ще плаща след­ващото правител­с­тво. В отминалия съботен воайяж на премиера в ком­панията на финан­совия минис­тър, по време на който двамата нап­равиха раз­бор на оцен­ката на Fitch, и дума не беше спомената за отп­равените предуп­реж­дения от рей­тин­говата аген­ция. Според Fitch крат­кос­роч­ните отрицателни рис­кове, свър­зани с коронавирус­ната пан­демия и несигур­ния изборен резул­тат, до голяма степен се ком­пен­сират от пер­с­пек­тивите за значително финан­сиране от ЕС и ангажираността за мак­роикономическа и фис­кална стабил­ност, под­к­репена от влизането на Бъл­гария в чакал­нята на еврозоната. Посочва се, че Бъл­гария ще бъде един от основ­ните бенефициенти на тран­с­ферите от ЕС през след­ващите години — 16,6 милиарда евро (27% от БВП за 2020 г.) за периода 202127 г. и 7,5 милиарда евро (12% от БВП) без­въз­мез­дни сред­с­тва по Механизма “След­ващо поколение“ (NGEU). Въп­реки че има въп­роси около способ­ността на Бъл­гария да усвоява тол­кова голямо количес­тво сред­с­тва, Fitch вярва, че това може да вдигне рас­тежа от прог­нозираните 3% през 2021 г. на 45% през 202225 г. Анализаторите посоч­ват, че икономичес­ката актив­ност в нашата страна ще остане слаба през пър­вата половина на 2021 г. заради продъл­жаващите предиз­викател­с­тва от здрав­ната криза — включително бав­ния темп на вак­синация. Очаква се рас­тежът да се ускори през втората половина на годината, тъй като ефек­тите от пан­демията отс­лаб­ват, а пот­реб­лението и инвес­тициите ще се движат от по-високи вън­шно тър­сене и усвояване от еврофон­дове. На фона на стабил­ността на бюджета и бан­ките, нивото на доходите е по-ниско от сред­ната стой­ност за страните с подобен рей­тинг, отбелязва аген­цията. Едно от най-важните й предуп­реж­дения е, че Бъл­гария трябва да изпол­зва сред­с­т­вата от ЕС, за да се справи с някои струк­турни ограничения, като нап­ример зас­таряващото население. Посочва се, че ЕК очаква среден спад на работ­ната сила с 12% през всяко от след­ващите три десетилетия, което е едно от най-резките понижения в ЕС.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие