Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Три града протестираха за Камчия и морето

Три града протестираха за Камчия и морето

Три града протестираха за Камчия и морето

Правителството на ГЕРБ така и не е изпълни обещанието си от миналата година за мораториум над строителството по Черноморието

За опаз­ване на плажовете край устието на Кам­чия и бъл­гар­с­кото Чер­номорие от зас­т­рояване бе вчераш­ният национален протест, който се проведе в Плов­див, Русе и в София. Събитието е продъл­жение на протеста от миналия месец, когато граж­даните поис­каха в заповедта за европейс­ката защитена зона “Кам­чия“ да има ясна заб­рана за строеж а замен­ките с дюни и гори от времето на кабинетите на Симеон Сак­с­кобург­гот­ски и Сер­гей Станишев да бъдат анулирани. Организаторите са национал­ната коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“ и инициативите “Море без бетон“ и “Зелени закони“. Исканията на протестта отново са за ясни заб­рани за зас­т­рояване, както и за връщане на плаж­ните дюни и гори от плажовете на Кам­чия и Шкор­пиловци като изк­лючителна дър­жавна соб­с­т­веност, за което властта е задъл­жена от чл. 18. (1) от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария и чл. 6. (4) на Закона за уст­ройс­тво на чер­номор­с­кото крайб­режие (ЗУЧК). Миналата сед­мица от “Зелени закони“ пред­ложиха с писмо до правител­с­т­вото връщането на дър­жав­ната соб­с­т­веност да се осъщес­тви, като се изпол­зва въз­мож­ността, заложена в оператив­ната прог­рама “Околна среда“, за изкупуване на мес­тообитания от европейс­ката мрежа “Натура 2000“, как­вито са и дюните. Природозащит­ниците обяс­ниха, че правител­с­т­вото може да си върне земите на цените, на които те фигурират в замен­ките — по 18 стотинки/кв.м за дюни, превър­нати на хар­тия в пасища, и по 9 лева/кв.м за гори (повече тук). Те припом­нят, че по силата на общ уст­ройс­т­вен план, приет незаконно без екооценка, днес заменените плажове са не само час­тни, но и пред­видени за урбанизация. Протес­тът нас­тоява също след обрат­ното одър­жавяване на плажовете всички дюни на Кам­чия, както и по цялото Чер­номорие, да бъдат отразени в единна карта на дюните в кадас­търа, където досега раз­лични видове дюни се показ­ват в раз­лични карти, а някои дюни все още не са отразени официално. Отразяването на дюните в Бъл­гария в специализирана карта е задъл­жение на кадас­търа, вписано в ЗУЧК, от 2014 г. насам, след скан­дала със строежи върху дюните на Несебър. Организаторите обяс­няват, че след протес­тите миналото лято правител­с­т­вото така и не е изпъл­нило обещанието си за мораториум над строител­с­т­вото по Чер­номорието. Затова те отново искат да бъде изпъл­нено обещанието на ПП ГЕРБ, което беше дадено в началото на месец юли 2020 г., за вкар­ване на тек­с­тове в ЗУЧК, с които ще бъде наложена пълна заб­рана на строител­с­т­вото в най-близката зона, прилежаща на чер­номор­с­кия бряг. Природозащит­ниците от Плов­див, Русе и София нас­тояват законовата заб­рана за нови строежи да важи за 1 км ивица по мор­с­кия бряг, като вед­нага след обявяването ѝ започ­нат екс­пер­тни кон­сул­тации за съз­даване на гаран­ции за опаз­ване на мес­тата с природозащитно значение, попадащи в национални защитени територии, европейски защитени зони и плажове за природосъоб­разен туризъм. “Въп­реки статута си на хар­тия всяко от тях е под зап­лаха от урбанизация заради раз­лични “вратички“ в законите, както през пос­лед­ните години виж­даме на Алепу, Иракли и Синеморец“, припом­нят организаторите на протес­тите. Протес­тите тази година започ­наха, след като изненад­ващо правител­с­т­вото обнародва заповед за защитена зона “Кам­чия“, част от европейс­ката мрежа “Натура 2000“, в която бяха отпад­нали тек­с­тове за заб­рани за зас­т­рояване, които фигурираха при общес­т­веното обсъж­дане. Правител­с­т­вото пуб­ликува през пос­лед­ните месеци множес­тво заповеди за защитени зони, за които Бъл­гария е в европейска наказателна процедура заради лип­сата на заповеди и ясни режими как европейс­ките мес­тообитания се защитават в над 200 бъл­гар­ски зони.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...