Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банките на плюс дори и в ковид-кризата

Банките на плюс дори и в ковид-кризата

Банките на плюс дори и в ковид-кризата

Бан­ковата сис­тема увеличава печал­бата си в пър­вите месеци на 2021 г. въп­реки ковид-кризата. Към края на фев­руари положител­ният финан­сов резул­тат е 169 млн. лв., показва статис­тиката на БНБ. Това е с 14 млн. лв. (9.2%) повече от пър­вите два месеца на миналата година, когато все още COVID-пандемията не бе обх­ванала страната ни. През януари печал­бата на бан­ковата сис­тема е била още по-голяма в срав­нение със същия месец на 2020 г. — 77 млн. лв. или 48.5% повече спрямо отчетената за януари 2020 г. През фев­руари ръс­тът вече е по-скромен, основно заради по-големите раз­ходи, които бан­ките са нап­равили за провизиране на евен­туални лоши кредити. Впечат­ление прави, че за раз­лика от пред­ход­ните месеци този път по-добрите финан­сови резул­тати не идват от завишени такси и комисиони. С вдигане цената на бан­ковите услуги в пос­лед­ните две-три години трезорите се опит­ват да ком­пен­сират намалелите приходи от нис­ките лихви по кредитите. За пър­вите два месеца на годината от такси нет­ният приход е 172 млн. лв., почти кол­кото за същия период на миналата година. От лихви нет­ната доход­ност е 455 млн. лв. при 434 млн. преди година. Дан­ните показ­ват, че ръс­тът на печал­бата на бан­ковата сис­тема към края на фев­руари идва от нарас­т­ване на приходите от кур­сови раз­лики, от сделки с ценни книжа и от по-големи приходи от дивиденти. На този фон депозитите в бан­ковата сис­тема продъл­жават да рас­тат — само през фев­руари те са се увеличили с 1.2 млрд. лв. и дос­тигат 107.3 млрд. лв. Въп­реки нулевите лихви домакин­с­тва продъл­жават да влагат спес­тяванията си в банка — през фев­руари авоарите им са се увеличили с 867 млн. лв. (1.4%). Рас­тат депозитите и на кредит­ните инс­титуции — с 204 млн. лв. (4.5%) и сек­тор Дър­жавно управ­ление — със 139 млн. лв. (4.3%). За нефинан­совия сек­тор обаче се наб­людава намаление на бан­ковите депозити с 53 млн. лв. (0.2%) през фев­руари. Вероятно причина за това е вторият лок­даун, при който редица сек­тори останаха зат­ворени за три месеца.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...