Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Затворените нехранителни магазини поискаха да отворят от 12 април

Затворените нехранителни магазини поискаха да отворят от 12 април

Сдружението за модерна тър­говия (СМТ) призова мер­ките за ограничаване на дей­ността на големите нех­ранителни магазини да не бъдат удъл­жавани след 11 април 2021 г., както и големите тър­гов­ски цен­т­ровео от типа „мол“ и „ритейл парк“ да бъдат отворени от 12 април, а не от 1 май. Така според сдружението ще бъде избег­нато услож­няване на финан­совата ситуация за някои ком­пании и ще бъде ограничена задъл­бочаващата се криза в нех­ранител­ния ритейл сек­тор, предиз­викана от зат­варянето на обек­тите с площ над 300 кв. м. и на тър­гов­с­ките цен­т­рове. Според биз­неса отварянето на магазините ще има спасителен ефект върху цялата екосис­тема от свър­зани с ритейла биз­неси и за приходите в дър­жав­ния бюджет. От бранша са категорични, че тази мярка няма да доведе и до ръст на заболеваемостта, тъй като големите тър­говци и мени­дж­мънта на тър­гов­с­ките цен­т­рове са доказали, че могат да спаз­ват стрик­тно противоепидемич­ните мерки. От СМТ под­чер­тават, че ограниченията, които бяха наложени на 18 март и удъл­жени на 30 март, водят до изк­лючително тежки икономически пос­лед­с­т­вия не само за тър­гов­ците, но и за всички ком­пании, свър­зани с ритейл сек­тора — дос­тав­чици на стоки, логис­тични, охранителни и фасилити мени­дж­мънт фирми и т.н. Всички те са пос­тавени в шокова ситуация, тъй като при зат­варяне, на как­вото сме свидетели в момента, раз­ходите на ком­паниите остават в почти пъл­ния си раз­мер, а в същото време приходите им са редуцирани почти до нула.Според биз­неса положението е особено тежко за ритей­лърите, които имат магазини в големите молове и ритейл пар­кове и най-вече за тези с обекти един­с­т­вено в тях. Само в този сег­мент от ритейл сек­тора са заети над 10 хил. души и на прак­тика мер­ките засягат тех­ните повече от 10 хил. домакин­с­тва, твър­дят от СМТ. Същев­ременно от редица големи магазини, продаващи нех­ранителни стоки — Тех­номар­кет, Тех­нополис, Зора, Praktis, Mr. Bricolage, Aiko, LC Waikiki, Carpet Max, Praktiker, HomeMax, TechMart, Domko, Decathlon, Мебели Виденов, раз­п­рос­т­раниха отворено писмо до влас­тите, с което нас­тояват наложената заб­рана да бъде преус­тановена или съоб­разена с тър­сената рав­нопос­тавеност на всички сек­тори. В условията на раз­виваща се пан­демия всички биз­неси би след­вало да бъдат рав­нопос­тавени, а в нас­тоящата ситуация някои са облагодетел­с­т­вани за сметка на други на прин­ципа на своята тър­гов­ска площ, пише още в пис­мото. Тър­гов­ците пов­дигат въп­роса как е изчис­лено, че магазин с площ 300 кв. м може да работи и е безопасен, а магазин с площ 301 кв. м трябва да бъде зат­ворен и е опасен за раз­п­рос­т­ранението на вируса. Ком­паниите очак­ват и адек­ватна под­к­репа от страна на дър­жавата. Според тях стъпки в правилна посока биха били освобож­даването от данък сгради и такса смет за периода на зат­варяне на обек­тите и освобож­даването на ком­паниите от данък печалба за 2021 г.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...