Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ гр.ХАСКОВО

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ гр.ХАСКОВО

П О К А Н А На основание чл.16, ал.3 от ЗК и чл.19, ал.1, 2 и ал.3 от Устава на РКС гр.Хасково, УС на РКС свиква общо годишно отчетно-изборно съб­рание на 25.05.2021г./вторник/ от 10 часа в залата на РКС гр.Хасково, ул.”Скопие” 1, ет.3, при след­ния: Д Н Е В Е Н Р Е Д 1.Отчет на УС на РКС за дей­ността на Съюза за 2020 г. Докл:Ж.Йончев/Председател на РКС/ 2.Приемане на годиш­ния финан­сов отчет на РКС и на „КООПТУРЕООД, „ТЕРРА КООПЕООД и „ТЕРРА ТУРЕООД за 2020 г. и раз­п­ределение на печал­бата. Вземане решение по финан­сови ревизии на РКС и на „КООП­ТУРЕООД, „ТЕРРА КООПЕООД и „ТЕРРА ТУРЕООД. Докл:П.Димитрова /гл.счетоводител на РКС/ 3.Заключение на КС на РКС по отчета на УС за дей­ността на Съюза за 2020 г. Докл:Г.Павлов/Председател на КС/ 4.Определяне раз­мера на сред­с­т­вата за дей­ността на КС през 2021г. Докл:П.Димитрова/гл.счет. на РКС/ 5.Упълномощаване на УС и Пред­седателя на Съюза за сключ­ване на договори за придобиване, продажба, замяна, учредяване на ипотека, учредяване права на строеж и други вещни права; сключ­ване на договори за отдаване под наем на нед­вижими имоти, договори за получаване на кредити от банки, други физически и юридически лица, включително и срещу учредяване на ипотеки върху нед­вижими имоти-собственост на РКС и запор на движими вещи соб­с­т­веност на РКС. Упъл­номощава УС да се раз­порежда със сред­с­т­вата от фонд „Инвес­тиции”, „Резер­вен” и нераз­п­ределени печалби на РКС, „КООП­ТУРЕООД, „ТЕРРА КООПЕООД и „ТЕРРА ТУРЕООД, чийто едноличен соб­с­т­веник на капитала е РКС Хас­ково. Докл.:Председателя на комисията по Пред­ложенията 6.Освобождаване от отговор­ност на пред­седателя на РКС и членовете на УС и КС на РКС за дей­ността им през 2020 г. Докл: Пред­седателя на комисията по Пред­ложенията 7.Освобождаване и избор на пред­седател на РКС. Докл.:Председателя на комисията поП­ред­ложенията 8.Освобождаване на УС и КС, определяне броя и избор на членове на УС и КС на РКС. Докл.:Председателя на комисията по Пред­ложенията 9.Освобождаване и избор на управител на „КООП­ТУРЕООД, „ТЕРРА КООПЕООД и „ТЕРРА ТУРЕООД. Докл.:Председателя на комисията по Пред­ложенията Забележка: Материалите за съб­ранието са на раз­положение в деловод­с­т­вото на РКС, гр.Хасково, ул.“Скопие“1 всеки ден от 10 до 14 часа.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие