Хърсев: Откакто работи служебното правителство, се наблюдава постепенно дисциплиниране на държавните финанси

Хърсев: Откакто работи служебното правителство, се наблюдава постепенно дисциплиниране на държавните финанси

Актуализация на бюджета e нужна, защото новото правител­с­тво ще дойде с новите си цели и приоритети, а не тол­кова защото обезателно трябва да се нап­рави. Това каза в ефира на bTV финан­сис­тът Емил Хър­сев. По думите му е съв­сем естес­т­вено ново правител­с­тво да нап­рави актуализация на бюджета. Също така според него пред­ложението за увеличение на пен­сиите с 12,5%, нап­равено от служеб­ния социален минис­тър Гълъб Донев, е балан­сирано, въз­лиза на около 64 лева за пен­сионер и ще замени раз­даваната в продъл­жение на няколко месеца добавка от 50 лева. „Раз­бира се, че с увеличението на доходите в страната, което е около 10% през пос­лед­ната година, трябва да се осъв­ременяват и доходите на пен­сионерите — тези, които раз­читат на фик­сиран доход“, комен­тира Хър­сев. Според него сумите са „скромни“, но е задъл­жително всяка дър­жава да осигури същес­т­вуването на всеки свой граж­данин и това е въз­мож­ното в момента. Що се отнася до финан­совото стимулиране на биз­неса, той заяви, че никой биз­нес не трябва да очаква стимули, а най-голямото стимулиране е да бъдат оставени всички фирми да работят спокойно. Много е важно да бъде гаран­тирана една кон­с­тан­тна и неп­ромен­лива биз­нес среда. Хър­сев допълни, че откакто работи служеб­ното правител­с­тво, се наб­людава пос­тепенно дис­цип­линиране на дър­жав­ните финанси.