Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тристранният съвет прие актуализацията на бюджета

Тристранният съвет прие актуализацията на бюджета

Тристранният съвет прие актуализацията на бюджета

Министърът на финансите има бележки по бюджета на НЗОК, които ще се уточняват

Социал­ните пар­т­ньори в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС) са под­к­репили проек­тите за актуализация на дър­жав­ния бюджет, на бюджета за общес­т­веното осигуряване и на Здрав­ната каса. Това обяви служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика Гълъб Донев на брифинг пред жур­налисти в Минис­тер­с­кия съвет след днеш­ното извън­редно заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, на което се обсъдиха проек­тите на Закона за изменение и допъл­нение на Закона за бюджета на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., на промените в Закона за бюджета на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2021 г., както и на промените в Закона за дър­жав­ния бюджет на Бъл­гария за 2021 г., предава БТА. Пред­с­тои един­с­т­вено бюджетът на НЗОК да бъде уточ­нен, а актуализацията на дър­жав­ния бюджет по думите на финан­совия минис­тър е нап­равена при допус­кане за тежка COVID криза. “Това, което служеб­ното правител­с­тво пред­лага като изменение и допъл­нение в съот­вет­ните бюджети, е да може дър­жавата до края на годината да продължи да фун­к­ционира нор­мално, в рам­ките на приходите, които ще бъдат акумулирани допъл­нително в дър­жав­ния бюджет, за да не допус­нем превишение на дефицита, а всъщ­ност с 0,5 процента се намалява дефицитът по закона за бюджета за 2021 г.“, каза Гълъб Донев. Той уточни, че допъл­нител­ните приходи идват от по-голямата събираемост от страна на данъци и акцизи, както и от социални и здравни вноски. Повишение на раз­ходите има в почти всички бюджети, посочи вицеп­ремиерът Гълъб Донев. В политиката за здравеопаз­ването е заложено повишение, което да може да поеме плащанията, които се дъл­жат от бюджета към сис­темата на здравеопаз­ването. Повишение има и в областта на социал­ната политика, където се пред­лага преиз­чис­ление на пен­сиите с тежестта на осигурител­ния стаж във фор­мулата. Заложени са и над 230 млн. лева за други социални плащания, включително мяр­ката, която е за месеч­ната финан­сова помощ за пен­сионерите, които са с доходи под линията на бед­ност. Пред­видени са и допъл­нителни плащания към семейс­т­вата с деца до 14-годишна въз­раст — ако се наложи зат­варяне на тези ученици, родителите да може да получат съот­вет­ната под­к­репа. 82 млн. лв. допъл­нително са заложени по Закона за лич­ната помощ, защото там има превишение на пол­з­вателите. Служеб­ният минис­тър на финан­сите Асен Василев уточни, че тази актуализация е нап­равена при допус­кане за тежка COVID криза, подобна на тази през ноем­ври и декем­ври миналата година. „Заложените параметри на рас­теж и инф­лация са съоб­разени с такъв сценарий. Плащанията, които са необ­ходими и към биз­неса и здрав­ната сис­тема, също са съоб­разени с такъв сценарий. Те са условни — ако не се случи такава криза, плащанията ще са доста по-малки. Ако се случи такава криза, те ще бъдат осигурени. Идеята на тази актуализация е пар­ламен­тът да прецени и идвайки едно ново правител­с­тво, да има финан­сов ресурс да се справи с потен­циално тежка вълна на Covid до края на година, без да трябва да се пред­п­риемат някакви спешни или извън­редни мерки по отношение на финан­сите на дър­жавата“, посочи Асен Василев. В рам­кикте на извън­ред­ното заседание на Национал­ният съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво стана ясно, че Асен Василев не приема пред­ложения от управителя на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса /НЗОК/ Петко Сал­чев проек­тобю­джет на здрав­ния фонд, допълва БГНЕС. „Актуализацията на бюджета на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса няма да бъде съг­ласувана от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите в този вид“, каза служеб­ният минис­тър на финан­сите Асен Василев. „В този бюджет лип­с­ват 14 млн. лв. за админис­т­рирането на вак­сини, които са пред­видени да бъдат по бюджета на НЗОК. И освен това допъл­нител­ните 3 млн. лв., които са за допъл­нителна админис­т­рация не трябва да бъдат включени в бюджета“, заяви той. Василев обясни, че това не е ново изис­к­ване и тази дей­ност ще отпадне от НЗОК и ще остане там, където се админис­т­рира в момента — Аген­цията за социално под­помагане. “Ако тези две корек­ции бъдат нап­равени, бюджетът ще бъде прием­лив. Иначе пред­лагам да не обсъж­даме въобще бюджета на НЗОК“, призова минис­търът. От думите на управителя на касата проф. Петко Сал­чев стана ясно, че в проекта на бюджета на НЗОК се пред­виж­дат до края на годината пос­тъп­ленията да са в раз­мер на 134,5 млн. лв., като от здрав­ноосигурителни вноски те ще бъдат 105 млн. лв. и от тран­с­фери за здравно осигуряване — 29 млн. лева. Димитър Манолов от КТ “Под­к­репа“ комен­тира, че не може да си обясни за какво е спорът и че Касата плаща според описаното в Закона и под­черта, че по-скоро под­к­репят проек­тобю­джета. “Тези 3 млн., които се мес­тят от джоб в джоб не е добре. Най-добре е касата всичко да си прави и процесът да е под­реден“, заяви той. От АИКБ изразиха прин­ципна под­к­репа и добавиха, че имат резерва спрямо съот­ношението добол­нична и извън­бол­нична помощ. От Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара се въз­дър­жаха от под­к­репа, а от Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата комен­тираха, че прин­ципно го под­к­репят, както и от КРИБ, Съюз за стопан­ска инициатива.

България

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...