Румен Спецов остава в Приходната агенция, събрал над 2,1 млрд. лева приходи за 4 месеца

Румен Спецов остава в Приходната агенция, събрал над 2,1 млрд. лева приходи за 4 месеца

Отлич­ните резул­тати на НАП при управ­лението на Аген­цията за приходите в пос­лед­ните 4 месеца от новоиз­б­рания и дирек­тор Румен Спецов обус­лавят оставането му на поста, независимо от новия титуляр във финан­совото минис­тер­с­тво, предава 19 минути. Събираемостта на дъл­жимото към хаз­ната е над 2,1 млрд. лв. по-висока, което поз­воли 2 важни неща. Едното е, че за първи път за 32 години преход минимал­ната пен­сия в Бъл­гария над­с­кача границата на бед­ността, което е жиз­нено важно за над 1 милион пен­сионери, които усещат тази промяна. Другото е, че оставения от старото правител­с­тво на дефицит годишен бюджет на дър­жавата вече е на плюс с над 800 млн.лв. Според инфор­мация от правител­с­т­вото повишението на приходите не се получава от проверки на фризьор­ски салони и заведения, а от сериозен кон­т­рол върху приходите на големите фирми. Извес­тно е, че през пос­лед­ните 12 години дружес­т­вата, които правеха най-големи — дори многомилиар­дни обороти, отчитаха нулева или нищожна печалба и почти не внасяха своята лепта в хаз­ната. Това положение рязко се промени с акцията на НАП за касовите налич­ности, което беше и стар­товото дейс­т­вие на Спецов. Оказа се, че в резул­тат на това данък печалба скочи стрем­г­лаво и това поз­воли напъл­ването на дър­жав­ното сък­ровище с реални пари.