Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Асоциация на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) иска спешно свик­ване на Национал­ния икономически съвет, на който да бъдат обсъдени въп­росите, които забавят внасянето на Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, както и фиша за икономическа тран­с­фор­мация. Това стана ясно след проведеното заседание на Управител­ния съвет на Асоциацията. АИКБ нас­тоява за бързо внасяне на плана и призовава да се въз­с­тановят в пълен раз­мер сред­с­т­вата за пряката под­к­репа на инвес­тициите и иновациите в пред­п­риятията, пренасочени към финан­сови инс­т­рументи. Според управител­ния съвет на АИКБ и в момента на бъл­гар­с­кия пазар има дос­татъчно много финан­сови инс­т­рументи, които обаче биз­неса не припоз­нава и по никакъв начин не може да се пос­тигне тър­сения от минис­тер­с­т­вото на икономиката ефект. Като пример бяха посочени гаран­цион­ните прог­рами на ББР, по които до пред­п­риятията са стиг­нали под 15% и фон­довете за дялово инвес­тиране, управ­лявани от “Фонда на фон­довете“, където са инвес­тирани няма и 14% за 5 години! От началото на Ковид кризата бъл­гар­с­ките пред­п­риятия са декапитализирани, силно зад­лъж­нели и с ограничени въз­мож­ности да инвес­тират. Пред­ложените финан­сови инс­т­рументи няма да осигурят бързо въз­с­тановяване. За раз­лика от тях обаче пряката под­к­репа ще осигури нуж­дата от лик­вид­ност и ще активира допъл­нителни час­тни инвес­тиции. АИКБ категорично под­чер­тава необ­ходимостта от същес­т­вено преработ­ване и актуализация на основ­ните прог­рамни документи в сферата на енер­гетиката и климата, а именно Стратегията за устой­чиво енер­гийно раз­витие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Те нас­тояват дър­жав­ните инс­титуции да се ангажират с фор­мулиране на пътна карта за сък­ращаване на въг­леродоин­тен­зив­ното елек­т­роп­роиз­вод­с­тво при ясно пос­тавени поетапни меж­динни цели за въг­лероден отпечатък с меж­динни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г., както и с крайна дата за преус­тановяване на въг­лищ­ното елек­т­роп­роиз­вод­с­тво — нап­ример 31 декем­ври 2035 г. На бъдещето заседание на Национал­ния икономически съвет Асоциация на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария ще пред­ложи за обсъж­дане нап­редъка по изг­раж­дането на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа инфор­мация. Това е проб­лем, за който биз­неса алар­мира от повече от 5 години и решаването, на който се блокира за пореден път. НИС трябва да нас­тоява за спешно прех­вър­ляне на изг­раж­дането и управ­лението на ЕВТ от Аген­ция по впис­ванията към Национал­ния статис­тически инс­титут. Така чрез свър­з­ване на сис­темите на НСИ, НАП и Аген­ция по впис­ванията биз­неса ще подава без­п­латно годиш­ните си финан­сови отчети на едно-единствено място.

България

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие