Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БДЖ пускат карта “Учащ“ за 1 лев

БДЖ пускат карта “Учащ“ за 1 лев

Във връзка с началото на учеб­ната година в училищата и пред­с­тоящия старт на академич­ната година във вис­шите учебни заведения БДЖ напомня, че всички учащи на въз­раст до 26 навър­шени години (ученици, студенти и док­торанти редовно обучение) имат право да пътуват с 50 % намаление от редов­ната цена на билета във втора класа на всички път­нически и бързи влакове. За да могат младите клиенти на БДЖ да пол­з­ват тази отс­тъпка, е необ­ходимо да си закупят железопътна карта „Учащ“. Кар­тата се издава във всички железопътни гари и бюра в страната срещу снимка и уверение от съот­вет­ното учебно заведение. При пред­с­тавяне на сним­ката и необ­ходимия документ кар­тата се издава вед­нага на място. Цената на железопътна карта „Учащ“ е 1 лв. и е валидна от 1 октом­ври до 30 сеп­тем­ври на след­ващата година. БДЖ пред­лага и допъл­нителни преферен­ции за всички ученици и студенти, които са закупили железопътна карта „Учащ“. Срещу тази карта, учащите могат да закупят отново с 50 % отс­тъпка и абонамен­тна карта за един или три месеца, като по този начин цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска. Допъл­нително предим­с­тво е фак­тът, че абонамен­т­ните карти важат за пътуване както с път­нически, така и с бърз влак, без да се доп­лаща раз­лика в цената заради раз­лич­ната категория на влака. Учащите на въз­раст до 26 навър­шени години пол­з­ват допъл­нителни намаления и при пътувания в група. „БДЖ — Път­нически превози“ ЕООД пред­лага 75 % намаление от редов­ната цена на билетите за организирани групи от минимум 10 души. За целта е необ­ходимо да се пред­с­тави писмо и поименен списък в два екзем­п­ляра с посочени дати на раж­дане на учас­т­ниците в групата, заверени с под­пис и печат от учеб­ното заведение. В случай, че пътуващите в групата ученици или студенти са от раз­лични учебни заведения, тогава те задъл­жително трябва да пред­с­тавят и железопътна карта „Учащ“. Преподавателите, които прид­ружават групата (1 преподавател на 10 учащи), пол­з­ват също 75 % намаление от цената на билета. За улес­нение на учеб­ните заведения национал­ният железопътен превоз­вач пред­лага унифициран фор­муляр за заявка за групово пътуване. Този фор­муляр, както и пъл­ното съдър­жание на рег­ламента за организиране на групови пътувания, са пуб­ликувани на официал­ната интер­нет страница на дружес­т­вото (www.bdz.bg).

България

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие