Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Данъчните най-сетне взеха на прицел тотото

Данъчните най-сетне взеха на прицел тотото

Данъчните най-сетне взеха на прицел тотото

Три месеца след получен сиг­нал данъч­ните започ­ват да тър­сят финан­сови нарушения в договори за строител­с­тво и за дарения в пос­лед­ните 5 г. НАП най-сетне започва проверки в Дър­жав­ното пред­п­риятие “Бъл­гар­ски спор­тен тотализатор“ (БСТ) и в още 14 дружес­тва, получатели на общес­т­вен ресурс от Минис­тер­с­т­вото на младежта и спорта. Данъч­ните ще проверят всички финан­сови документи и договори за период от пет години, вкл. и даренията, които тотото е правило, въп­реки че е било на загуба, съобщи прес­цен­търът на приход­ната аген­ция. Кон­т­рол­ните дейс­т­вия са по подадени още в средата на юни сиг­нали на спор­т­ното ведом­с­тво за финан­сови неред­ности в БСТ в периода 20152020 г. От изнесените тогава от служеб­ния минис­тър на младежта и спорта Анд­рей Куз­манов данни стана ясно, че към края на финан­совата 2019 г. БСТ е на загуба с 27,47 млн. лв. Отделно тотото има задъл­жения в раз­мер на 39,16 млн. лв. към учас­т­ниците в игрите, които само спрямо пред­ход­ната година те са се увеличили с 14,58 млн. лв. Пред­с­тавени бяха данни за скан­дални договори за рек­лама и ТВ излъч­ване. Припом­нени бяха смущаващи процедури за общес­т­вени поръчки още от 2011 г., печелени от един и същи кон­сор­циум или от фирма, учас­т­ваща в него — “Декарт“ ООД. Въп­рос­ната фирма е свър­зана с емиг­риралия в Дубай хазар­тен бос Васил Бож­ков, поради което в момента фигурира в т. нар. списък “Маг­нит­ски“. По искане на спор­т­ното минис­тер­с­тво инс­пек­торите на НАП ще проверят и 14 дружес­тва, които са получили финан­сиране от минис­тер­с­т­вото, за да строят физ­кул­турни салони и спор­тни съоръжения. Смущаващите договори са на обща стой­ност 21 771 428,81 лв. Всички те са сключени след обявени общес­т­вени поръчки по прог­рамата за обновяване на училищ­ната спор­тна база, по която миналия фев­руари правител­с­т­вото отпусна целево 25 млн. лв. за 50 учебни заведения. Любопит­ното е, че те са под­писани в раз­с­тояние на по-малко от месец през декем­ври 2020 г. с чисто нови дружес­тва, регис­т­рирани по Закона за задъл­женията и договорите (ЗЗД). Още по-смущаващо е, че учас­т­ниците в повечето ДЗЗД се припок­риват и повечето от тези дружес­тва са образувани от две или повече фирми на един и същи човек. От изнесените данни стана ясно, че управител на повечето от тях е 35-годишният Марио Геор­гиев Пав­лов от Симитли. Най-скандалното е, че във всеки от тези 26 договора е било записано поетапно плащане, а по всеки от тях парите са изп­латени на 100%. Очаква се провер­ките на всички финан­сови и данъчни аспекти на договорите, сключени по времето на кабинета “Борисов“, да прик­лючат в след­ващите 3 месеца. Това означава, че резул­татите от тях ще станат извес­тни след изборите.

България

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...