Има опасност до края на годината Бюджет 2022 да не бъде приет

Има опасност до края на годината Бюджет 2022 да не бъде приет

Изработ­ването на бюджета за 2022 г. е основ­ната задача на новия служебен финан­сов минис­тър Валери Бел­чев. При приемането на поста от досегаш­ния минис­тър Асен Василев той заяви, че няма притес­нения от това, защото ще работи с “хора, които знаят как се прави бюджет и нас­коро са преминали през бюджетна актуализация“. Има голяма вероят­ност бюджетът за 2022 г. да не бъде гласуван до края на годината, заяви дос­корош­ният служебен финан­сов минис­тър Асен Василев. Тогава ще се наложи да се работи с бюджета за тази година. Законите са пред­видили подобна въз­мож­ност и през януари и всеки след­ващ месец ще се дейс­тва с 1/12 част от бюджета за пред­ход­ната година. Проек­тобю­джетът трябва да е готов до края на октом­ври, а пар­ламен­тар­ните избори са на 14 ноем­ври. Докато се сфор­мират пар­ламен­тар­ните комисии, може и да няма време до края на годината законът да бъде приет. Засега новият финан­сов минис­тър Валери Бел­чев не планира страната ни да тегли заеми от вън­ш­ните дъл­гови пазари. Бел­чев не посочи дали ще пред­ложи и промени в данъч­ните закони за догодина. Както стана ясно при актуализацията на бюджета за 2021 г., депутати от всички политически сили излязоха с пред­ложения 9%-та ставка ДДС за рес­торан­тьор­с­т­вото, туроператорите и книгите да продължи да дейс­тва и през 2022 г. “Ще прег­ледам по-детайлно смет­ките и ще изляза с пред­ложение“, заяви Бел­чев. Бив­шият финан­сов минис­тър комен­тира и темата за приемането на еврото. “Бъл­гария дефакто вече е приела еврото. Валут­ният борд в момента обаче ограничава да не се раз­вихри популиз­мът в Народ­ното съб­рание и да не се поеме прекомерно голям дълг. Приемайки еврото тази усмирителна риза изчезва и това е много опасно“ ‚заяви още той.