НОИ преизчислява по служебен ред стотици хиляди пенсии

Считано от първи сеп­тем­ври НОИ ще преиз­числи по служебен ред 172 хиляди пен­сии, отпус­нати до 31 август тази година на родените след 31 януари 1959 г., които са се осигурявали за втора пен­сия в час­т­ните фон­дове. Това произ­тича от гласуваната актуализация на бюджета. Преиз­чис­ляването на вече отпус­натите лични и нас­лед­с­т­вени пен­сии за трудова дей­ност е заради влез­лият в сила от първи сеп­тем­ври по-нисък коефициент на редук­ция на дър­жав­ната пен­сия за хората с вноски в час­т­ните пен­сионни фон­дове. Двойно по-малко е това намаление сега спрямо 31 август, но за пен­сиите на минимален раз­мер ефект от повишението от НОИ не очак­ват да бъде пос­тиг­нат. Преди актуализацията на бюджета бе раз­писано, че хората могат да подадат до края на сеп­тем­ври след­ващата година заяв­ление за преиз­чис­ляване по своя преценка, но сега заяв­ление няма да се подава, а преиз­чис­ляването на индивидуал­ния коефициент ще се нап­рави служебно, за да не се ощетят хората, запазили парите си за втора пен­сия в час­т­ните фон­дове. НОИ ще преиз­числи служебно, но считано от 16 сеп­тем­ври и социал­ните пен­сии за инвалид­ност, които се определят като процент от социал­ната пен­сия за старост. С актуализацията на бюджета депутатите решиха да увеличат процен­тите. Така социална пен­сия за инвалид­ност на хора с над 90 на сто увреж­дане се увеличава от 178,45 лв. на 200,76 лв., съот­ветно социал­ната пен­сия за увреж­дане между 71 и 90 процента вече е определена на 185,89 лв. при малко над 163 лв. преди изменението. Раз­ликата в полза на пен­сионерите със социални инвалидни пен­сии НОИ ще изп­лати заедно с пен­сиите за месец ноем­ври.