Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Поредно поевтиняване на лихвите по жилищните кредити

Поредно поевтиняване на лихвите по жилищните кредити

Поредно поевтиняване на лихвите по жилищните кредити

Лих­вите по жилищ­ните кредити продъл­жават своя спад до исторически ниски нива. В рам­ките на една година сред­ният лих­вен процент в този кредитен сег­мент се е понижил с 0.19% до 2.68%, показ­ват дан­ните на БНБ към края на девет­месечието на 2021 година. На месечна база, т.е. спрямо август е отчетен спад от 0.02 процента. Отделно, годиш­ният процент на раз­ходите (ГПР) по жилищ­ните заеми също бележи понижение — с 0.13% на годишна база и с 0.04% на месечна. Именно по-изгодните условия сякаш обус­лавят ускоряващия се ръст в този сег­мент. Както “Бан­керъ“ вече писа, в края на девет­месечието на годината жилищ­ните кредити са 13.513 млрд. лв. и нарас­т­ват на годишна база с 16.2 процента. Рас­тежът им дори се ускорява спрямо август, когато бе отчетено 15.8% годишно увеличение. БНБ обаче забеляза риск в тази екс­пан­зия. Затова цен­т­рал­ната банка реши 1 октом­ври 2022 г. да вдигне нивото на антицик­лич­ния капиталов буфер, приложим към кредитни рис­кови екс­позиции от 0.5 на 1.0 процент. “Кредит­ната актив­ност се раз­ширява с ускорени тем­пове, особено в сег­мента на жилищ­ните кредити. Наб­людаваните тем­пове на кредитен рас­теж съз­дават пред­пос­тавки за увеличение на зад­лъж­нялостта и за нат­руп­ване на цик­лични рис­кове, които могат да се проявят в нарас­т­ване на обема на необ­с­луж­ваните кредити при евен­туален бъдещ спад на икономичес­ката актив­ност. Повишението на рав­нището на антицик­лич­ния буфер има за цел да засили устой­чивостта на бан­ковата сис­тема при натиск върху доход­ността и капиталовата позиция, предиз­викан от потен­циално нарас­т­ване на необ­с­луж­ваните кредити и обез­цен­ките“, аргумен­тира решението си Бъл­гар­с­ката народна банка. Иначе към края на сеп­тем­ври сред­ният лих­вен процент при пот­ребител­с­ките кредити се запазва на ниво от 8.40%, а ГПР е 8.93 на сто. Сред­ната лихва по биз­нес кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава до 3.12%, а по тези над 1 млн. евро — до 2.27 процента. При биз­нес кредит­ните договорени в евро сред­ният лих­вен процент заемите до 1 млн. евро се покачва — до 2.47%, а по тези кредитите над 1 млн. евро — до 2.55 процента, отчита още БНБ.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...