Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НСИ: 28,1% от нефинансовите фирми с намаление на приходите от продажби през септември

НСИ: 28,1% от нефинансовите фирми с намаление на приходите от продажби през септември

НСИ: 28,1% от нефинансовите фирми с намаление на приходите от продажби през септември

През сеп­тем­ври 2021 г. 28,1% от бъл­гар­с­ките нефинан­сови пред­п­риятия отчитат спад при тех­ните приходи от продажби, а 7,5% от тях са прис­тъпили към сък­ращаване на пер­сонал, докато други 7,5% — към наемане на нов пер­сонал. Това показ­ват резул­татите от поредно биз­нес изс­лед­ване на НСИ сред нефинан­совите пред­п­риятия в страната, целящо да предос­тави инфор­мация за ефекта от извън­ред­ното положение и пос­лед­валата пан­демична обс­тановка, свър­зана с Covid-19, върху най-засегнатите сек­тори на икономиката на страната. Според пос­лед­ната анкета на НСИ 28,1% от фир­мите извън финан­сова сфера посоч­ват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през сеп­тем­ври в срав­нение с август, когато 26,6% от тях бяха на това мнение. В същото време 54,5% посоч­ват, че не е имало промяна в приходите от продажби през сеп­тем­ври (спрямо 58,1% през август), а при 17,1% е имало увеличение (спрямо 15% с увеличение на приходите от продажби месец по-рано). Най-висок процент от ком­паниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбеляз­ват спад през сеп­тем­ври (44,7%) са фир­мите от икономически дей­ности “Кул­тура, спорт и раз­в­лечения, ремонт на домакин­ски вещи и други дей­ности“, като за индус­т­рията този относителен дял е 28.8%, а за дей­нос­тите “Тър­говия, тран­с­порт и рес­торан­тьор­с­тво“ и “Строител­с­т­вото“ — съот­ветно 29,9% и 23,7 на сто, отчита пос­лед­ната анкета на НСИ. По отношение на наетия пер­сонал 15,0% от нефинан­совите пред­п­риятия са пред­п­риели през сеп­тем­ври стъпки за пол­з­ване на “платен отпуск“ по отношение на наетия от тях пер­сонал, докато 7,6% от ком­паниите са пус­нали пер­сонала си в “неп­латен отпуск“, а при 9,6% е имало дис­тан­ционна форма на работа.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...