Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП започва проверки за ДДС злоупотреби

НАП започва проверки за ДДС злоупотреби

НАП започва проверки за ДДС злоупотреби

Всеки внос на стоки от трета страна в България ще бъде проследяван от момента, в който бъде оформен пред митническата администрация

Инс­пек­торите на Национал­ната аген­ция за приходите (НАП), съв­мес­тно с други дър­жавни органи, започ­ват масов данъчен кон­т­рол за стоки, облагани с ДДС при внос. Данъч­ните ще следят на място прилагането на режимите за освобож­даване от данък върху добавената стой­ност при внос на стоки, които се внасят в Бъл­гария от трета страна, но са пред­наз­начени за друга дър­жава членка на ЕС, съоб­щават от приход­ната админис­т­рация. При тези случаи ДДС не се зап­лаща в Бъл­гария, а в другата дър­жава членка, което е пред­пос­тавка за измами, пояс­няват от НАП. Ще се кон­т­ролира и „чис­тият“ внос, в при който стоките, основно от Китай и Тур­ция, се внасят и ще се пот­ребяват в Бъл­гария. Тук глав­ният данъчен риск е нис­ката мит­ническа облагаема стой­ност, на която стоките се обмитяват, но тях­ната продажна цена обик­новено е десетки до стотици пъти по-висока, като необ­лагането с ДДС на тази раз­лика ощетява сериозно бюджета. В кам­панията на НАП всеки внос на стоки от трета страна в Бъл­гария ще бъде прос­ледяван — от момента, в който бъде офор­мен пред мит­ничес­ката админис­т­рация, приход­ната аген­ция ще наб­людава движението на стоката, докумен­тите за пос­лед­ващите и преп­родажби, като ще бъдат извър­шени минимум 10 хил. проверки на място в складове, тър­гов­ски площи и счетоводни кан­тори, като основ­ната задача на данъч­ните е да гаран­тират, че се плаща реален ДДС. Данъч­ните ще извър­ш­ват пълен мониторинг на фир­мите, които извър­ш­ват внос чрез обмен на данни с Аген­ция „Мит­ници“. Звеното „Фис­кален кон­т­рол“ ще следи движението на стоките на територията на страната, а ревизори ще анализират стотици хиляди фак­тури и преп­родаж­бите на внос­ните стоки, като ще бъдат проверявани вносители, тър­говци на едро и дребно и при отк­рити отк­лонения от облагане ще бъдат въз­лагани проверки и ревизии.

България

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...