Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

“Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

“Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

Чув­с­т­вител­ното повишение на цените на суровините в Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) оказва значително влияние върху инф­лацията. В Бъл­гария, след понижение на цените от 5% през миналата година, има рязко пос­къп­ване на суровините от 20% през октом­ври, което ще продължи и в началото на след­ващата година, прог­нозираха екс­пер­тите на меж­дународ­ната ком­пания по кредитно зас­т­раховане “Кофас“. Те отчетоха, че за същия период в Унгария повишението е близо 15%, в Полша — с 10%, а в Чехия показателят за нарас­т­ване на цените на суровините е най-нисък — близо 5,5%. От ком­панията припом­нят, че в Бъл­гария имаше забавяне на инф­лацията, която през януари дори отбеляза отрицателни стой­ности, но нивото значително се увеличава през пос­лед­ното тримесечие на тази година, като над­х­върля 5% през сеп­тем­ври. Водещи по отчетена инф­лация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария и Полша, които дос­тигат стой­ности от близо 7% през същия период тази година. Дан­ните на проуч­ването бяха съоб­щени по време на регионал­ния уебинар на “Кофас“ ЦИЕ Топ 500, с учас­т­ници Ярос­лав Явор­ски, главен изпъл­нителен дирек­тор на ком­панията за ЦИЕ, Дорота Анготи, дирек­тор “Биз­нес инфор­мация и услуги“ в ЦИЕ, и Грегорж Шилевич, главен икономист на “Кофас“ за региона. „Чув­с­т­вител­ното повишение на цените е продик­тувано от глобал­ното тър­сене и високите цени на елек­т­роенер­гията, които са се повишили с близо 180% през януари 2021 г. (в срав­нение със същия период през изминалата година). Отчетохме 80% ръст на цените на металите в началото на годината, пос­лед­вани от цените на индус­т­риал­ните материали. Най-ниско покач­ване се отчита при сел­с­кос­топан­с­ките суровини — близо 30% за 2021 г.“, комен­тира Грегорж Шилевич. Въп­реки глобал­ната тен­ден­ция към нарас­т­ване на цените на суровините и пос­ледиците върху икономиките екс­пер­тите са на мнение, че ЦИЕ се въз­с­тановява по-бързо от Западна Европа по отношение на измерения брутен вът­решен продукт. От всички страни в региона “Кофас“ очаква най-умерено въз­с­тановяване на лидера в класацията ЦИЕ Топ 500 — Полша, която отчете ръст на БВП от 5% през тази година. Прог­нозите са за устой­чивост в процен­тите на показателя и през 2022 г., който дос­тига 5,2%. В Бъл­гария индек­сът на БВП е отчел положителни стой­ности от 4,5% през 2021 г. в срав­нение с ряз­кото понижение от 4,2% през миналата година. Прог­нозите са той да под­държа положителна стой­ност от 4,1% през след­ващата година. Добро е пред­с­тавянето и на Естония — след спад от 2,9% през 2020 г. БВП се е повишил с 8,1% през тази година. Въп­реки това очак­ванията са през 2022 г. индек­сът да отс­тъпи до +4%. Екс­пер­тите от ком­панията посоч­ват също, че въз­с­тановяването на ритейл сек­тора в ЦИЕ може да бъде въз­п­репят­с­т­вано от закъс­нял процес на вак­синация. До момента лидер в това отношение е Румъния, която отчете прог­ресивно увеличение на продаж­бите през януари, март и сеп­тем­ври след рязък спад през януари 2020 г. В Бъл­гария отново се наб­людава подобен спад в началото на годината, но продаж­бите в сек­тора се увеличават прог­ресивно. Въп­реки това наложените мерки и ограниченията във връзка с налагането на зелен сер­тификат ще окажат значителна промяна в дан­ните, започ­вайки от лек спад през сеп­тем­ври 2021 г. В ЦИЕ Бъл­гария остава страната с най-нисък темп на вак­синация — само около 20% от населението е с пос­тавена втора доза. Лидери по вак­синация в региона са Лит­вия (близо 70%), Унгария и Чехия (с близо 60%).

България

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...