Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

“Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

“Кофас“: Силното поскъпване на суровините вдигна с нас 5 % инфлацията у нас

Чув­с­т­вител­ното повишение на цените на суровините в Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) оказва значително влияние върху инф­лацията. В Бъл­гария, след понижение на цените от 5% през миналата година, има рязко пос­къп­ване на суровините от 20% през октом­ври, което ще продължи и в началото на след­ващата година, прог­нозираха екс­пер­тите на меж­дународ­ната ком­пания по кредитно зас­т­раховане “Кофас“. Те отчетоха, че за същия период в Унгария повишението е близо 15%, в Полша — с 10%, а в Чехия показателят за нарас­т­ване на цените на суровините е най-нисък — близо 5,5%. От ком­панията припом­нят, че в Бъл­гария имаше забавяне на инф­лацията, която през януари дори отбеляза отрицателни стой­ности, но нивото значително се увеличава през пос­лед­ното тримесечие на тази година, като над­х­върля 5% през сеп­тем­ври. Водещи по отчетена инф­лация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария и Полша, които дос­тигат стой­ности от близо 7% през същия период тази година. Дан­ните на проуч­ването бяха съоб­щени по време на регионал­ния уебинар на “Кофас“ ЦИЕ Топ 500, с учас­т­ници Ярос­лав Явор­ски, главен изпъл­нителен дирек­тор на ком­панията за ЦИЕ, Дорота Анготи, дирек­тор “Биз­нес инфор­мация и услуги“ в ЦИЕ, и Грегорж Шилевич, главен икономист на “Кофас“ за региона. „Чув­с­т­вител­ното повишение на цените е продик­тувано от глобал­ното тър­сене и високите цени на елек­т­роенер­гията, които са се повишили с близо 180% през януари 2021 г. (в срав­нение със същия период през изминалата година). Отчетохме 80% ръст на цените на металите в началото на годината, пос­лед­вани от цените на индус­т­риал­ните материали. Най-ниско покач­ване се отчита при сел­с­кос­топан­с­ките суровини — близо 30% за 2021 г.“, комен­тира Грегорж Шилевич. Въп­реки глобал­ната тен­ден­ция към нарас­т­ване на цените на суровините и пос­ледиците върху икономиките екс­пер­тите са на мнение, че ЦИЕ се въз­с­тановява по-бързо от Западна Европа по отношение на измерения брутен вът­решен продукт. От всички страни в региона “Кофас“ очаква най-умерено въз­с­тановяване на лидера в класацията ЦИЕ Топ 500 — Полша, която отчете ръст на БВП от 5% през тази година. Прог­нозите са за устой­чивост в процен­тите на показателя и през 2022 г., който дос­тига 5,2%. В Бъл­гария индек­сът на БВП е отчел положителни стой­ности от 4,5% през 2021 г. в срав­нение с ряз­кото понижение от 4,2% през миналата година. Прог­нозите са той да под­държа положителна стой­ност от 4,1% през след­ващата година. Добро е пред­с­тавянето и на Естония — след спад от 2,9% през 2020 г. БВП се е повишил с 8,1% през тази година. Въп­реки това очак­ванията са през 2022 г. индек­сът да отс­тъпи до +4%. Екс­пер­тите от ком­панията посоч­ват също, че въз­с­тановяването на ритейл сек­тора в ЦИЕ може да бъде въз­п­репят­с­т­вано от закъс­нял процес на вак­синация. До момента лидер в това отношение е Румъния, която отчете прог­ресивно увеличение на продаж­бите през януари, март и сеп­тем­ври след рязък спад през януари 2020 г. В Бъл­гария отново се наб­людава подобен спад в началото на годината, но продаж­бите в сек­тора се увеличават прог­ресивно. Въп­реки това наложените мерки и ограниченията във връзка с налагането на зелен сер­тификат ще окажат значителна промяна в дан­ните, започ­вайки от лек спад през сеп­тем­ври 2021 г. В ЦИЕ Бъл­гария остава страната с най-нисък темп на вак­синация — само около 20% от населението е с пос­тавена втора доза. Лидери по вак­синация в региона са Лит­вия (близо 70%), Унгария и Чехия (с близо 60%).

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...