Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

Финан­совият сек­тор на Бъл­гария минава през пан­демията от коронавируса с дос­татъчна лик­вид­ност и капиталова адек­ват­ност, но съот­ношението на необ­с­луж­ваните кредити остава високо въп­реки снижението до 5,9% през 2020 година, предуп­реж­дават от Европейс­ката комисия (ЕК) в Есен­ния пакет на европейс­кия семес­тър. Пакетът се основава на есен­ната прог­ноза на ЕК, която отбелязва, че европейс­ката икономика върви от въз­с­тановяване към екс­пан­зия, макар и да е изп­равена пред нови предиз­викател­с­тва. В док­лада по механизма за предуп­реж­дение, който отк­рива потен­циални мак­роикономически дис­баланси, за страната ни е отбелязано още, че от същес­т­вено значение е внимателно да бъде прос­ледено какво се случва с лошите кредити, особено след края на мораториума за плащане на лих­вите и след оттег­лянето на пуб­лич­ната под­к­репа, отпус­кана заради раз­п­рос­т­ранението на Covid-19. Като цяло пазарът на труда у нас не е сериозно засег­нат от икономичес­кия спад през 2020 година — с 4,4%, благодарение на мер­ките на правител­с­т­вото. Като цяло без­работицата се увеличи до 5,1%, но нивата през 2019 година бяха исторически ниски. Очак­ванията са без­работицата в страната да започне да намалява през 2022 година. За първи път от 2012 година страната регис­т­рира дефицит по текущата сметка — в раз­мер на 0,3% от брут­ния вът­решен продукт (БВП). Това се дължи основно на свития туризъм през миналата година, но пък през 2021 година приходите от туризъм започ­наха да се увеличават, а очак­ванията са този процес да продължи и през 2022 година. В Есен­ния пакет е отбелязано още, че досега ЕК е допус­нала 22 национални Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, а Съветът е одоб­рил всеки един от тях. Пред­варително финан­сиране са получили 17 дър­жави в общ раз­мер на 52 млрд. евро. Механиз­мът за въз­с­тановяване и устой­чивост, който е основ­ната част на NextGenerationEU, ще бъде по-тясно интег­риран в новия цикъл на европейс­кия семес­тър през 2022 година. Общият бюджет на механизма е почти 724 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дна помощ и нис­колих­вени заеми. Бъл­гария подаде своята заявка за тези сред­с­тва в края на октом­ври. По тази европейска схема страната ни ще получи 6,6 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дни сред­с­тва. Бъл­гария реши да не кан­дидат­с­тва за заемни сред­с­тва.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...