Едрият бизнес награди „Агрион“

Едрият бизнес награди „Агрион“

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България отличи земеделската компания в категорията „Пазарна експанция“

Земедел­с­ката ком­пания „Агрион Инвест“ бе отличена в категорията „Пазарна екс­пан­зия“ по време на най-престижните биз­нес наг­ради на КРИБ и сп. Икономика „Мис­тър и Мисис Икономика. Наг­радата бе връчена от на изпъл­нител­ния дирек­тор на „Агрион“ Анатоли Геор­гиев от Илиян Тер­зиев, пред­седател на Камарата на строителите в Бъл­гария. Церемонията събра стотици пред­с­тавители на биз­неса, минис­три, депутати и др. „Впечат­ляващият ръст, който ком­панията пос­тигна по всички ключови показатели, прев­ръща Агрион“ в земедел­ски бранд №1 на Бъл­гария. „Тази наг­рада ще бъде наш стимул да продъл­жим да полагаме усилия в посока окруп­няване на земедел­с­ката земя, подоб­ряване на статута й и повишаване на ней­ната добавена стой­ност“, каза изпъл­нител­ният дирек­тор на земедел­с­кото дружес­тво Анатоли Геор­гиев. Това е поред­ната наг­рада за рас­теж, която „Агрион“ получава от КРИБ. През 2019 година ком­панията бе отличена отново за рас­теж от най-голямата работодател­ска организация. През 2016 година изпъл­нител­ният дирек­тор на финан­сиращото дружес­тво „Агрион Финанс“, част от „Агрион“, Светла Боянова получи наг­рада за принос в раз­витието на сек­тор „Земеделие“ в кон­курса Мис­тър и Мисис Икономика 2016. „Това, че получаваме пореден приз за рас­теж от КРИБ означава висока оценка за устой­чивия биз­нес модел на нашата ком­пания и вер­ния път, който след­ваме неот­к­лонно през годините“, заяви при получаването на наг­радата Анатоли Геор­гиев. „За над 6-те години, в които работим, ние извадихме на светло биз­неса с управ­лението на земедел­ски земи. Сега трасираме пътя към след­ващата стъпка — дигитализация на сел­с­кото стопан­с­тво, съз­даване на нови биз­нес ниши, изг­раж­дане на устой­чива инф­рас­т­рук­тура, която да дава плодове години след това“, допълни изпъл­нител­ният дирек­тор на „Агрион“. По думите му, впечат­ляващият ръст, който ком­панията пос­тигна по всички ключови показатели, прев­ръща Агрион“ в земедел­ски бранд №1 на Бъл­гария. „Тази наг­рада ще бъде наш стимул да продъл­жим да полагаме усилия в посока окруп­няване на земедел­с­ката земя, подоб­ряване на статута й и повишаване на ней­ната добавена стой­ност“, каза още Анатоли Геор­гиев. Въп­реки труд­нос­тите, през тази година кон­курен­цията за наг­радите на сп. Икономика и КРИБ е изк­лючително голяма. Отличията обаче отиват при най-успелите ком­пании, заяви пред­седателят на КРИБ Кирил Домус­чиев.