Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Няма друг сек­тор от икономиката, където за пос­лед­ните десет години да бъде отчетен тол­кова голям срив на заетите работни лица, като сел­с­кото стопан­с­тво. Пос­лед­ният анализ на минис­тер­с­т­вото на земеделието за трудовата заетост в сек­тора показва, че ако през 2010 г. работ­ната ръка в сек­тора е наб­роявала 738 634 души, то през 2020 г. намалява над два пъти — до 293 674 души. Още по-трагично е срав­нението с 2003 година, когато работещите в земеделието са били над 1,3 милиона. Въп­реки огром­ната емиг­рация и обез­людяването на селата доб­рата новина е, че бъл­гар­с­кото земеделие все още се крепи на семей­ната работна сила. По данни за 2020 г. от общо заетите в сек­тора 293 674 души, 232 610 работят в семей­ните стопан­с­тва. Спрямо 2010 г. и там отчитаме огромен спад, защото в семей­ните ферми тогава са работели 681 466 земеделци. През миналата година вън­шно наетите в цялата страна са малко над 61 хиляди души, като спрямо 2010 г. статис­тиката отчита лек ръст със 7%. Интерес­ното е, че и през 2003 г. броят на вън­шно наетите хора са били под 60 хил. души, което означава, че за тези 18 години няма отлив по отношение на наетите от земедел­ците работ­ници. Според анализа на агроминис­тер­с­т­вото общият срив в броя на заетите за пос­лед­ните 18 години се дължи на модер­низацията на земедел­с­ките стопан­с­тва и повишаване на тех­нологич­ното им оборуд­ване, което води до намаляване на ръч­ния труд в стопан­с­т­вата. Но основ­ната причина си остава обез­людяването и промяната в струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва, където земята се прелива към по-крупните стопан­с­тва, а общият брой на стопан­с­т­вата силно намаляват (от 370 222 стопан­с­тва през 2010 г. падат на 132 633 стопан­с­тва през миналата година). Проб­лем остава и нис­ката доход­ност от земедел­с­кия труд. Според анализа голяма част от членовете на семейс­т­вата, които се занимават пряко със земеделие, работят на две места. За пос­лед­ните десет години 66 % от заетите в семей­ното стопан­с­тво са преминали към друга форма на заетост. Раз­ликите в доход­ността от земедел­ска дей­ност и от другите сек­тори в икономиката е принудила над половината от заетите в сек­тора тази дей­ност да фор­мира допъл­нителна заетост. Едва за 30 % от заетите в сек­тора земеделието е един­с­т­вена или основна заетост, като за периода след 2010 година хората основно занимаващи се със земеделие също са намалели с над 80%. Показателят „раз­мер на вложения труд“ в това изс­лед­ване се прилага за измер­ване на раз­мера на земедел­с­ките стопан­с­тва и за тях­ната класификация. Според анализа за 10 години раз­мерът на вложения труд намалява с цели 56%. Ако през 2003 г. показателят „раз­мер на вложения труд“ е бил Показателят „раз­мер на вложения труд“ е бил 791 563, то през 2010 г. пада на 406 519, за да се стигне до 179 616 през 2020 г. Вложеният труд в земедел­с­ките стопан­с­тва се измерва чрез преб­рояване на броя на годиш­ните работни единици (ГРЕ). Броят им е наличен в FSS база данни като еквивалент на пълно работно време за всяко лице, което работи в стопан­с­т­вото. Чрез прилагането на този критерии на ниво стопан­с­тво в ЕС дол­ният праг е определен на 0,5 ГРЕ, като се вземе пред­вид цялата работна сила пряко заета в стопан­с­т­вото. Ще припом­ним, че дан­ните на този анализ ще са в основата на съз­даване на новите политики, които трябва да бъдат заложени в Стратегически план на Бъл­гария за раз­витието на сек­тора до 2027 година.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...