Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Хр. Бозуков: Програмата за селските райони вече работи за малките и средни ферми

Стратегическият план за ОСП ще бъде подготвен навреме, заяви земеделският министър

На моя нас­лед­ник ще оставя проз­рачно работещо минис­тер­с­тво и ефек­тивни промени в ръковод­с­т­вата на струк­турите на МЗХГ, казва в интервю за БТА земедел­с­кият минис­тър проф. д-р Христо Бозуков. “Напоителни сис­теми“ ЕАД се оказаха струк­турата, която ни изп­рави пред най-много препъникамъни, защото явно в пос­лед­ните години беше работила не като ЕАД, а като ЕТ, отбелязва той. За изос­таналото усвояване на сред­с­т­вата по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) той комен­тира, че след промени в работата на Раз­п­лащател­ната аген­ция от началото на ман­дата до момента по ПРСР 20142020 г. са сключени 576 договора с без­въз­мез­дна финан­сова помощ по тях за над 109 млн. лева. Към 1 декем­ври 2021 г. раз­п­латените сред­с­тва по ПРСР 20142020 са 1,87 млрд. евро при договорени 2,35 млрд. евро. На 19 ноем­ври от ЕК бе одоб­рено най-голямото изменение в Прог­рамата, с което се прибавят към текущите 2,9 млрд. евро нови 900 млн. евро, като общият бюджет на прог­рамата се увеличава до 3,8 млрд. евро. Прог­рамата започна да фун­к­ционира в интерес на мал­ките и средни стопан­с­тва, както и на мес­т­ните инициативни групи, а не да обс­лужва само олигар­хични кръгове, комен­тира той. ДФ “Земеделие“ прави всичко въз­можно до края на годината да завърши обработ­ката на всички подадени проекти, имам уверението, че целият процес трябва да прик­лючи през януари, казва земедел­с­кият минис­тър. Минис­търът отчете, че при някои от случаите е имало забавяне с 3 години. Такава е била ситуацията при 2166 проекта за близо половин милиард лева. Стратегичес­кият план за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) е във финален етап на под­готовка и до края на годината ще бъде изцяло готов, така че срокът за предаването му ще бъде спазен, увери проф. Бозуков. След­ващата сед­мица започва поредица от тематични работни групи за финално обсъж­дане на проекта на Национал­ния стратегически план, след което той да бъде изп­ратен в Народ­ното съб­рание. Това е докумен­тът, на основата на който в периода 20232027 г. Бъл­гария ще прилага ОСП на ЕС, уточ­нява в интер­вюто проф. Бозуков. Той отбелязва, че е смутен от твър­дението, чуто по време на пуб­лич­ните кон­сул­тации за със­тавяне на правител­с­тво, че земеделието е кап­сулирано и никой няма инфор­мация. Бозуков припомня, че зам.-министрите на финан­сите, икономиката, окол­ната среда, социал­ната политика, както и на регионал­ното раз­витие са част от Управител­ния съвет на ДФ “Земеделие“. Минис­тер­с­т­вото беше отворено за диалог със земедел­с­ките стопани. Показ­хме, че няма нищо страшно да се работи проз­рачно. Оптимист съм, че моят нас­лед­ник няма да завари “лежерно без­хаберие“, казва той.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...