Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

САРА: Пшеницата ще поскъпва и през следващите месеци

Ако срав­ним изкуп­ните цени на зър­нените кул­тури през ноем­ври 2021 г. спрямо 2020-та, на годишна база най-много са пос­къп­нали слън­чог­ледът и царевицата, където офер­тите са се покачили съот­ветно с 56% и с 48%. Това показва анализът на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво, предос­тавен на медиите. Срав­нявайки с пос­къп­ването при пшеницата, където през август цените бяха 389 лв. за тон, а през ноем­ври офер­тите дос­тиг­наха 465 лв. ва т, икономис­тите прог­нозират, че тази кул­тура има най-голям потен­циал за ново пос­къп­ване в след­ващите месеци, като най-вече ечемикът има място да повиши светов­ните си цени с 25%. По повод доход­ността от мас­лодай­ните и зър­нени кул­тури, изчис­ленията на САРА показ­ват, че с най-високи брутни мар­жини за реколта 2021 (раз­лики в цените спрямо пред­ход­ната реколта) е рапицата, при които на хек­тар се пос­тигат около 1 350 лв/ха, прис­падайки преките произ­вод­с­т­вени раз­ходи (без рента, труд и др. пос­тоянни раз­ходи). Осезаемото увеличение на цените на слън­чог­леда повишиха брут­ните мар­жини за таз­годиш­ната реколта и той заедно с пшеницата се изчис­лява да имат около 1 200 лв/ха доход­ност. По-слабата реколта от царевица сваля брут­ната доход­ност до 1 115 лв/ха, а същата при ечемика се оценява на 885 лв/ха. В края на есен­ната сеитба от САРА прог­нозират, че площите с пшеница през след­ващата 2022 г. ще дос­тиг­нат 1,15 млн.ха (11,5 млн. дка), с ечемик — 117 хил ха. 1,17 млн. дка и рапица — 133 хил.ха. 1,3 млн. дка Тези площи са почти аналогични с миналогодиш­ните и със сред­ните за пос­лед­ните години. Впечат­ление прави намаление на площите с ечемик, които в срав­нение с 2017 г. са заемали около 180 хил.ха. от обработ­ваемата земя. Намаление има и при рапицата, която до 2018 г. е пок­ривала около 180 хил.ха. Засега повишените раз­ходи за произ­вод­с­тво не се очаква да се отразят на свиване на площите, но ще засег­нат в извес­тна степен добивите. FOB цените от Украйна за ноем­ври не спират да се покач­ват, като са с 7% нагоре на месечна база и са с повече от 1/3 над миналогодиш­ните. Дос­тиг­натите цени са съот­ветно: хлебна пшеница — 344 щ.д./т, ечемика — 300 щ.д. т, фуражна пшеница — 320 щ.д./т. При царевицата FOB цената е 290 щ.д./т. При слън­чог­ледовото олио, FOB цените остават почти на нивата от октом­ври и са 1430 щ.д./т, а за слън­чог­ледовото семе 700 щ.д./т. Очаква се цените на пшеницата да продъл­жат да се вдигат, като за качес­т­вена хлебна пшеница дос­тиг­нат 360370 щ.д. за тон, а цената на слън­чог­ледовото олио да над­х­върли 1500 щ.д.. Русия се опитва да пред­пази вът­реш­ния си пазар от недос­тиг и от ново нарас­т­ване цените на слън­чог­ледовото олио, като екс­пор­т­ното мито е 277 щ.д./т за декем­ври, което се очаква да доведе до намаление цената на слън­чог­ледовото семе, отбелязало рекор­дни исторически нива. Увеличението на цените на цялата мас­лодайна група превишават ръста отчитан при зър­нените кул­тури с между 23 пъти.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...