Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Експерт: Очаква се голям скок на цените в началото на 2022 г.

Експерт: Очаква се голям скок на цените в началото на 2022 г.

Експерт: Очаква се голям скок на цените в началото на 2022 г.

Без­п­рецеден­т­ното покач­ване на цените на суровините през пос­лед­ната година няма да спре поне до средата на 2022 г. Очаква се сериозно пос­къп­ване на стоките за край­ните пот­ребители след предоговарянето на договорите между големите тър­гов­ски вериги и дос­тав­чиците в началото на годината. Като цяло регионът на Цен­т­рална и Източна Европа се въз­с­тановява по-добре от останалата част на кон­тинента заради премес­т­ването на произ­вод­с­тва от Азия. Това са зак­люченията от проуч­ване на “Кофас“ за региона, който бяха пред­с­тавени от Пламен Димит­ров, управител на фир­мата за Бъл­гария, в ефира на предаването “Биз­нес старт“ с водещ Живка Попатанасова. “Очак­ваме цените да продъл­жават да рас­тат поне до средата на след­ващата година. До този момент не сме били свидетели на такъв рязък скок на цените на някои суровини и енер­гоносители, какъвто бе през пос­лед­ната година.“ Произ­вод­с­т­вените ком­пании, особено тези с голямо пот­реб­ление на елек­т­роенер­гия, усещат натиск както в цените на суровините и елек­т­роенер­гията, така и натиск за повишаване на зап­латите. “Това не може да се предаде автоматично на край­ния пот­ребител и доста ком­пании изпит­ват сериозни зат­руд­нения в планирането повече от сед­мица нап­ред. Виж­даме ком­пании, които включ­ват и изк­люч­ват машините си в зависимост кога могат да се доберат до малко по-евтин ток.“, даде за пример гос­тът. Основ­ните фак­тори за инф­лацията, която усеща населението, остават храните, елек­т­роенер­гията и тран­с­порта, каза Димит­ров и допълни, че очаква голямо увеличение на цените на стоките в началото на след­ващата година. “Повече от големите вериги се договарят със своите дос­тав­чици вед­нъж годишно в началото на годината и до този момент наб­людаваме дори изкус­т­вено задър­жане на част от цените, защото дос­тав­чиците нямат право да предоговорят цените.“, обясни той. Официал­ната статис­тика сочи за повишение на цените от около 10%, но за Бъл­гария е поне 15% за пос­лед­ната година, каза Димит­ров. “Не очак­ваме нещо по-различно като тен­ден­ция поне до средата на 2022 г.“ Димит­ров не се ангажира с прог­ноза за очак­ваното повишение на цените в началото на 2022 г., тъй като то ще зависи “от преговорите между магазини и дос­тав­чици“. ЦИЕ е на подобно ниво като Бъл­гария, но регионът се въз­с­тановява по-добре от Западна Европа от пан­демията, тъй като част от произ­вод­с­т­вата, които са били в Азия, са се премес­тили в процеса на сък­ращаване на веригите на дос­тавки, каза Димит­ров.

България

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...