Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банковите преводи вече ще пристигат за час

Банковите преводи вече ще пристигат за час

Банковите преводи вече ще пристигат за час

От фев­руари всички парични преводи, които физичес­ките лица и фир­мите извър­ш­ват помежду си през бан­ките в Бъл­гария, ще са в рам­ките на час. До момента това беше въз­можно само срещу зап­лащане на солидна бан­кова такса. От БНБ уверяват, че бан­ките повече няма да имат основание допъл­нително да так­суват бър­зите тран­сак­ции. Към момента преведените пари често се забавят и прис­тигат при получателя едва на след­ващия ден. Причината е, че раз­п­лащания през сис­темата БИСЕРА се извър­ш­ват три пъти дневно, и в зависимост от това кога са наредени, могат да са налични по сметка на другия ден. Ако клиен­тът иска да е сигурен, че парите ще прис­тиг­нат вед­нага, тогава се пол­зва сис­темата RINGS, а това е свър­зано и с допъл­нителна такса. Новата по-бърза услуга е резул­тат от работата по проект, започ­нал през 2020 г., посочва цен­т­рал­ната банка. При него клиен­т­с­ките преводи вече ще се извър­ш­ват съг­ласно изис­к­ванията на Един­ната зона за плащания в евро (SEPA). На прак­тика платеж­ните нареж­дания ще се изпъл­няват 24 часа в денонощието през всички кален­дарни дни на годината. Това особено ще ускори превода на работни зап­лати като всички работ­ници в рам­ките на един час ще получават въз­наг­раж­денията си, независимо на коя банка са клиенти. В рам­ките на час ще можем да зах­раним смет­ката на род­нина, близък, биз­нес­пар­т­ньор или дос­тав­чик. При спряна услуга от даден оператор — нап­ример телефон, ток или вода, дъл­жимата сума ще бъде получена по-бързо при извър­ш­ване на превод от клиента и услугата ще бъде възоб­новена. Засега обаче плащанията към бюджета са изк­лючени от нововъведението. Там левовите тран­сак­ции ще преминат в SEPA на по-късен етап. Новата услуга не означава обаче премах­ване на бан­ковите такси за преводи. Въвеж­дането на стан­дарта SEPA за всички преводи в лева ще се так­сува според дейс­т­ващите тарифи на бан­ките, но БНБ под­чер­тава, че новата услуга не трябва да увеличава так­сите, които пот­ребителите и биз­несът зап­лащат за извър­ш­ване на платежни операции.

България

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...