Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 80 % от народа без спестявания

80 % от народа без спестявания

80 % от народа без спестявания

Около 20% от българите са тези, които забогатяват и трупат повече депозити

Въп­реки че депозитите се увеличават, много малка част от бъл­гарите успяват да спес­тяват, комен­тира в ефира на БНР Тихомир Тошев, кредитен кон­сул­тант и изпъл­нителен дирек­тор на „Кредит цен­тър“. „Мал­ките депозити намаляват и се тег­лят. Масовият бъл­гарин не може да заделя и даже харчи част от заделеното. Около 20% от бъл­гарите са тези, които забогатяват и трупат повече депозити. 80% по-скоро са в другата част, където им се налага дори да хар­чат част от мал­ките си спес­тявания“, обясни той. Екс­пер­тът отбеляза още, че извън традицион­ната форма на инвес­тиция в нед­вижим имот, много хора вече започ­ват да се оглеж­дат и за други инс­т­рументи, с които да защитят парите си срещу инф­лацията: злато, взаимни фон­дове, зас­т­раховки живот с инвес­тиционен харак­тер, допъл­нително пен­сионно осигуряване. Всички услуги, които пол­з­ваме на гише в бан­ков офис, с бан­ков служител, ще стават все по-скъпи. За това предуп­реди още Тихомир Тошев, кредитен кон­сул­тант и изпъл­нителен дирек­тор на „Кредит цен­тър“. По думите му темата се обсъжда и на ниво ЕС, тъй като тази тен­ден­ция към повишение не е само в Бъл­гария, но пък тя се усеща най-рязко именно в по-бедните страни като нашата. Според Тошев на голяма част от бан­ките так­сите за онлайн бан­киране са минимални, а има и доста операции без такси. „Преди години Европейс­кият пар­ламент забеляза, че бан­ковите такси нарас­т­ват в доста раз­лични страни, тогава се въведе евродирек­тива, която след това се обърна в закон, който се прилага и у нас. И сега всяка една банка в ЕС е длъжна да пред­лага на пот­ребителите бан­кова сметка с обик­новените, стан­дар­тни операции, като так­сите са фис­кирани около сред­ните за пазара и които са обявени на сайта на БНБ“, обясни кредит­ният кон­сул­тант. Той добави, че има инф­лация, а самият раз­ход да се под­държа офис нарас­тва и заради това в след­ващите години ще виж­даме как бан­ките ще оптимизират клоновата си мрежа. Относно сроч­ните депозити Тошев посочи, че бан­ките, които пред­лагат такива депозити, вече са много малко, а повечето изобщо са премах­нали тази въз­мож­ност. „Всички големи банки нямат лихви по депозитите. Бан­ките са пълни с пари. Тъкмо бяха позаг­лъх­нали пос­ледиците от предиш­ната световна финан­сова криза и се появи COVID кризата, която въп­реки че не е тол­кова тежко финан­сова, пак събуди спес­товни нас­т­роения. В момента бъл­гарите дър­жим над 62 милиарда лева в бан­ките, а на бан­ките това им е раз­ход. Раз­дадените кредити са 28 милиарда лева. Другите пари тежат на бан­ките, затова те не плащат лихви по депозитите. За свръх­налич­ности бан­ките въведоха такси — ако вие сте спес­тили над 400 хил. лева, бан­ката ви взема и такса“, припомни Тошев. Той под­черта, че тъй като повечето банки не плащат никакви лихви върху спес­тените сред­с­тва, хората си дър­жат парите в обик­новени раз­п­лащателни сметки.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...