Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БНБ очаква пикът на инфлацията да е до лятото

БНБ очаква пикът на инфлацията да е до лятото

БНБ очаква пикът на инфлацията да е до лятото

БНБ очаква инф­лацията да отчете пик до средата на годината, като в края й се върне на нивата от декем­ври 2021 г. Това се казва в пуб­ликация на управителя Димитър Радев в тримесечия бюлетин на Асоциацията на бан­ките в Бъл­гария. “Тем­път на нарас­т­ване на цените у нас през 2022 г. очак­ваме да дос­тигне пик на годишна база в рам­ките на пър­вото полугодие, а в края на годината отново на годишна база да спадне под отчетения към декем­ври 2021 г.“, се казва в пуб­ликацията. През декем­ври Национал­ният статис­тически инс­титут отчете годишна инф­лация 7.8%, а финан­совият минис­тър Асен Василев прог­нозира, че най-високите стой­ности, под­х­ранени най-вече от енер­гий­ните цени, ще бъдат налице през март или април. Пос­лед­ната му оценка е, че инф­лацията едва ли ще над­х­върли 10%. Кон­к­рет­ните номинални рав­нища на общия ценови индекс ще зависят от ком­бинираното влияние на антиин­ф­лационни и проин­ф­лационни фак­тори, включително от динамиката на цените на енер­гоносителите на меж­дународ­ния пазар, както и на цените на храните, посочва Радев. Заради това цен­т­рал­ната банка смята, че бан­ките ще трябва да лавират между въз­мож­нос­тите за кредитна екс­пан­зия и икономичес­ката несигур­ност в резул­тат на повишението на цените. Управителят посочва още, че бъл­гар­с­ките банки не само не са отс­лабени по време на пан­демията, но влизат в 2022 г. с показатели по-добри или в най-лошия случай съв­мес­тими с показателите в началото на пан­демията, включително по отношение на капитал, лик­вид­ност, качес­тво на активите и доход­ност. Еднов­ременно с това брут­ният раз­мер на необ­с­луж­ваните кредити и аванси продължи да намалява, а печал­бата се доб­лижи до исторически високите си рав­нища от 2019 г. Обръщане на лих­вения цикъл прог­нозира още Радев. Глобал­ните лихви ще се увеличат и кредитирането ще пос­къпне. Затова БНБ призовава бaн­ките внимателно да балан­сират през 2022 г. „мeждy въз­мoж­нocтитe зa paз­шиpявaнe нa кpeдитирането, peзyл­тaта oт oчaк­вaнoтo пoдoбpявaнe нa cтoпaнcкaтa cpeдa и зoнитe нa икoнoмичecкa нecигypнocт“. Основен критерий за баланс е „пoдoбpявaнe кaчecт­вoтo нa aктивитe“, смята Радев. Гyвepньopът под­чер­тава, чe нeзaвиcимo oт зaбaвянeтo БHБ ще пpoдължи активно дa paбoти за пpиcъeдинявaнeтo на страната към eвpoзoнaтa.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...